หลักสูตรการควบคุมเอกสารและบันทึกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Public Training)
หลักสูตร การกำหนดความสามารถที่จำเป็นใน Job Description ให้สอดคล้องกับระบบ ISO (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
หลักสูตรเรียนรู้ข้อกำหนดร่วมระหว่าง ISO 9001:2008,ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 2 วัน)
หลักสูตรการตรวจประเมินร่วมระหว่าง ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 2 วัน)
หลักสูตรการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง OHSAS 18001:2007 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
หลักสูตรข้อกำหนดเบื้องต้น OHSAS 18001:2007 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน ISO 14001:2004 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 2 วัน)
หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อมเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2004 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 2 วัน)
หลักสูตรเทคนิคการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด ISO 14001:2004
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ KPI ให้สอดคล้องกับ ISO 9001:2008 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
หลักสูตรการควบคุมเอกสารและบันทึก ให้สอดคล้องกับ ISO 9001:2008 (การฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training)
หลักสูตรเรียนรู้ข้อกำหนดเบื้องต้น ISO 9001:2008 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน ISO 9001:2008 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 2 วัน)
หลักสูตรเทคนิคปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ISO 9001:2008 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
หลักสูตรเทคนิคการเขียน CAR/PAR (In-house Training 1 วัน)
หน้า   1    1   >>

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานฝ่ายช่างและฝ่ายผลิต (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน In-house training 1 วัน)
หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
MBO : (การบริหารโดยวัตถุประสงค์) ทำจริง ทำอย่างไรให้ได้ผล (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
ความรู้เบื้องต้นของการบริหารจัดการความสามารถ (Introduction to Competency-based Management) (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน OJT ในโรงงาน (In-house Training)
หลักสูตร หลักสูตร “ระบบการบริหารจัดการผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
หลักสูตร การกำหนดความสามารถที่จำเป็นใน Job Description ให้สอดคล้องกับระบบ ISO (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)
หน้า   1    1   >>