ISO 9001:2008 กับการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรม

 

ราคา 170

จะปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลและการฝึกอบรมอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับ ISO 9001:2008 เล่มนี้มีคำตอบ นำเสนอประเด็นหลักที่ถูกปรับปรุงใน "ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008" รวมถึงข้อมูลการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรมซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่ถูกปรับปรุง และอาจมีผลกระทบต่อบางองค์กรไว้โดยละเอียด

ผู้ชม 6,294 วันที่ 05 เมษายน 2553