หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานฝ่ายช่างและฝ่ายผลิต (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน In-house training 1 วัน)

 


หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานฝ่ายช่างและฝ่ายผลิต (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน In-house training  1 วัน)

 

หลักการและเหตุผล

 

หัวหน้างานมีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันผลการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร หัวหน้างานส่วนใหญ่ จะเก่งแต่งาน แต่ไม่เก่งเรื่อง คน และไม่เก่งเรื่อง คิด จึงทำให้เป้าหมายขององค์กรไม่บรรลุผล นอกจากนี้ หัวหน้างานในปัจจุบัน จะต้องฝึกสอนให้ลูกน้องมีความรู้ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ

 

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการทำ Workshop ร่วมกันระหว่างหัวหน้างานฝ่ายช่างซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิต เพื่อให้บังเกิดผลทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสอนงานจะต้องถือว่าเป็น หน้าที่ ของหัวหน้างานที่จะต้องเรียนรู้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

·   บุคลากร/ผู้บริหาร HR

·   ผู้บริหาร

·   หัวหน้างาน (Supervisor / Leader)

 

รายละเอียดของหลักสูตร

·   ใครคือหัวหน้างาน

·   ความรับผิดชอบของหัวหน้างานฝ่ายช่างซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิต

·   ความรู้ความสามารถ (Competency) ของหัวหน้างานฝ่ายช่างซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิต

·   ภาวะความเป็นผู้นำ

·   ทักษะการสื่อสาร

·   การมอบหมายงานให้มีประสิทธิผล

·   ทักษะการสอนงาน

·   การติดตามงาน

 

WORKSHOP

·   เรียนรู้ VIDEO clip หัวหน้างาน

·   เกมส์ (Role Play)

·   การสอนงาน

 

*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

ผู้ชม 5,575 วันที่ 26 สิงหาคม 2555