หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)

 


หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

 

หลักการและเหตุผล

 

หัวหน้างานมีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันผลการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร หัวหน้างานส่วนใหญ่ จะเก่งแต่งาน แต่ไม่เก่งเรื่อง คน และไม่เก่งเรื่อง คิด จึงทำให้เป้าหมายขององค์กรไม่บรรลุผล นอกจากนี้ หัวหน้างานในปัจจุบัน จะต้องฝึกสอนให้ลูกน้องมีความรู้ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ

 

หลักสูตรนี้จะไม่เน้นบริบททางวิชาการมากนัก แต่จะมุ่งเน้นการทำ Workshop ร่วมกันระหว่างหัวหน้างานด้วยกัน และระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมกับวิทยากร เพื่อให้บังเกิดผลทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสอนงานจะต้องถือว่าเป็น หน้าที่ ของหัวหน้างานที่จะต้องเรียนรู้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

·         บุคลากร/ผู้บริหาร HR

·         ผู้บริหาร

·         หัวหน้างาน (Supervisor / Leader)

 

รายละเอียดของหลักสูตร

·         ใครคือหัวหน้างาน

·         ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

·         ภาวะความเป็นผู้นำ

·         ทักษะการสื่อสาร

·         การมอบหมายงานให้มีประสิทธิผล

·         ทักษะการสอนงาน

·         การติดตามงาน

 

WORKSHOP

·         เรียนรู้ VIDEO clip หััวหน้างาน

·         เกมส์ (Role Play)

·         การสอนงาน

 

*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

 

ผู้ชม 4,617 วันที่ 10 กรกฎาคม 2553