หนังสือใหม่ Results-Based Management (RBM) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ราคา 170

หนังสือ Results-Based Management (RBM) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการนำเสนอแนวคิดใหม่ที่นำ RBM มาประยุกต์ใช้บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการของ ISO 26000:2010 เพื่อให้ผู้บริหารภาคเอกชนและผู้สนใจนำไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ

ผู้ชม 4,285 วันที่ 04 สิงหาคม 2554