หลักสูตรเทคนิคการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด ISO 14001:2004

 


 

หลักสูตรเทคนิคการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด ISO 14001:2004
Environmental Aspects Identification of  ISO 14001
 
 
หลักการและเหตุผล
โดยข้อกำหนดที่ 4.3.1 Environmental aspects ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบุให้องค์กรต้องบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและต้องควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ (Significant aspects) ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่องค์กรหลายแห่งมักจะประสบปัญหาว่าจะบ่งชี้ Significant aspects เหล่านี้อย่างไรให้ถูกต้อง บางองค์กรสามารถบ่งชี้ได้แต่ไม่นำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามข้อกำหนดที่ 4.3.3 และการจัดทำแผนการจัดการ ตามข้อที่ 4.3.4 อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผลให้ตกประเด็นสำคัญของการป้องกันปัญหามลภาวะ (Pollution Prevention)
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายข้อกำหนด หลักการบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดลำดับ Significant aspects  ตลอดจนการเฃื่อมโยงไปสู่ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2004.
 
เนื้อหาหลักสูตร (1 วัน)
 • การตีความรายละเอียดของข้อกำหนดที่ 4.3.1
 • คำศัพท์และนิยามที่จำเป็น
 • แนวทางการบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม, ผลิตภัณฑ์, บริการและทรัพยากร)
 • แนวทางการจัดเรียงลำดับปัญหาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ (Significant aspects)
 • การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 • การเชื่อมโยงไปสู่แผนการจัดการและแผนควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น
 • การเชื่อมโยงไปสู่วาระการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 
ลักษณะการฝึกอบรม
 • บรรยาย
 • Workshop การบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • Workshop การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนการจัดการ
 • ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
 
ผู้เข้าร่วมอบรม
 • EMR และคณะทำงาน
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทบทวนการชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
 
*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

ผู้ชม 7,571 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553