หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)

 


 หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี

(EFFECTIVE SUPERVISOR SKILL)
 
 
หลักการและเหตุผล
 
การเป็นหัวหน้างานที่ดี ไม่ได้มาด้วยเพราะมีประสบการณ์มามากหรือมีความรู้สูง เพราะในทางธุรกิจ เรามักจะพบว่า บ่อยครั้งที่บริษัทโปรโมทให้พนักงานคนหนึ่งที่มีเงินเดือนสูง และมีประสบการณ์การทำงานมานาน ให้ขึ้นเป็นหัวหน้างาน โดยปราศจากการพิจาณาถึงความสามารถที่เหมาะสม ไม่มีการเตรียมความพร้อมที่ดี จึงเป็นเหตุให้ บริษัท ได้หัวหน้างานเลวๆเพิ่มขึ้น 1 คน และสูญเสียลูกน้องดีๆไป 1 คน นับว่าเป็นความสูญเสียที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย
 
ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะในการฝึกอบรมภายใน (In-house training) เพื่อพัฒนาพนักงานผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน หรือ ผู้เป็นหัวหน้างานอยู่แล้วแต่ประสงค์พัฒนาตนเองให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิผลและมีหลักการทำงานที่ดี โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติ เกมส์ และวีดีทัศน์
 
 
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
·         บุคลากร/ผู้บริหาร HR
·         ผู้บริหาร
·         หัวหน้างาน
·         ผู้สนใจทั่วไป
 
รายละเอียดของหลักสูตร
·         หัวหน้างานคือใคร
·         หลักการบริหารคน
-          ภาวะผู้นำ
-          การทำงานเป็นทีม
-          การสร้างแรงจูงใจ
-          การสอนงาน
·         หลักการบริหารงาน
-          การวางแผนงาน
-          การมอบหมายงาน
-          การควบคุมงาน
-          การประเมินผลงาน
·         หลักการพัฒนาตนเอง
-          ความคิดเชิงวิเคราะห์
-          การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
-          การเรียนรู้
 
แนวทางการฝึกอบรม
·         บรรยาย
·         Workshop
·         เกมส์
 
*******************************

ผู้ชม 5,464 วันที่ 12 พฤษภาคม 2553