หลักสูตรการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง OHSAS 18001:2007 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)

 


 

หลักสูตรการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง OHSAS 18001:2007
Hazard Identification and Risk assessment of OHSAS 18001:2007
 
 
หลักการและเหตุผล
โดยข้อกำหนดที่ 4.3.1 Planning for hazard identification, risk assessment and risk control ระบุว่าองค์กรต้องชี้บ่งอันตราย การประเมินและควบคุมความเสี่ยง ประกอบกับระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในกลุ่มบัญชีรายฃื่อ 12 ประเภทต้องจัดทำการประเมินความเสี่ยงและรายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการขอรับใบอนุญาติหรือเพื่อต่อใบอนุญาติหรือเพื่อขยายโรงงาน
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายข้อกำหนด หลักการชี้บ่งอันตราย แนวทางการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์และการจัดทำรายงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงไปสู่ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่องค์กรอยู่ในบัญชีรายชื่อของผู้ประกอบการ 12 ประเภท จะปรับรูปแบบการบรรยายในสอดคล้องกับระเบียบกรมโรงงานฯเป็นกรณีเฉพาะ
 
เนื้อหาหลักสูตร ( 1 วัน)
 • การตีความรายละเอียดของข้อกำหนดที่ 4.3.1 (OHSAS)
 • คำศัพท์และนิยามที่จำเป็น
 • แนวทางการชี้บ่งอันตราย (Routine and non-routine activities, workplace and subcontractors’ activities)
 • วิธีการชี้บ่งอันตราย (Checklist, What If Analysis, HAZOP, Fault Tree Analysis, FMEA and Event Tree Analysis)
 • แนวทางการประเมินความเสี่ยง (Likelihood of occurrence and Severity)
 • การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 • การจัดทำแผนงานบริหารจัดการ (แผนควบคุมปฏิบัติตามกฎหมาย, แผนควบคุมการปฏิบัติ, แผนควบคุมความเสี่ยง, แผนติดตามเฝ้าระวัง และแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง)
 • การเชื่อมโยงไปสู่วาระการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • สรุปสาระสำคัญของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2542) เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน
 
ลักษณะการฝึกอบรม
 • บรรยาย
 • Workshop การชี้บ่งอันตราย
 • Workshop การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนการจัดการ
 • ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
 
ผู้เข้าร่วมอบรม
 • OH&SMR และคณะทำงาน
 • จป. (วิชาชีพ)
 
*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

ผู้ชม 4,773 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553