หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน OJT ในโรงงาน (In-house Training)

 


 หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน OJT ในโรงงาน (In-house Training)

(OJT Technique in Factory – In-house Training Course)

  

หลักการและเหตุผล

 

ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากที่จัดทำ OJT เพื่อประโยชน์ในการสอนงานภายในโรงงาน โดยเฉพาะการสอนงานในฝ่ายผลิตและการควบคุมคุณภาพ แต่กลับไม่สามารถพัฒนาความสามารถของพนักงานให้สามารถทำงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง  บางแห่งจำเป็นต้องทำเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ISO บางแห่งไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นทำอย่างไร จึงจะทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพ

 

ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม In-house Training โดยเฉพาะ เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในภาคการผลิตแบบ Formal OJT  ที่จะครอบคลุมถึงการออกแบบเนื้องานที่จะสอน OJTและการประเมินผลการฝึกอบรม เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถนำแผนและเนื้อหาในการฝึกอบรม OJT ไปใช้งานได้จริงในองค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

·   บุคลากร/ผู้บริหาร HR

·   MR (QMR/EMR/OH&SMR)

·   ผู้บริหาร

·   ผู้สนใจทั่วไป

 

รายละเอียดของหลักสูตร

·   OJT มีความสำคัญอย่างไร

·   เมื่อใดจึงจะเริ่มทำ OJT

·   เทคนิคการจัดทำ OJT (On-the Job Training)

·   การจัดเตรียมเนื้อหาและแผนการฝึกอบรม OJT

 

·   การจัดเตรียม Work Instruction สำหรับการฝึกอบรม OJT

·   Skill-based OJT สำหรับสายงานผลิต, QC และ Engineer.

·   เทคนิคการประเมินผลการฝึกอบรม OJT

·   การติดตามผลการฝึกอบรม (Follow up)

·   ความสามารถที่จำเป็นของ OJT Trainer

 

WORKSHOP

·   Skill/Will Matrix

·   การวิเคราะห์งาน และการจัดเตรียม W/I

·   การประเมินผล OJT

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้รับ

·   แผนการฝึกอบรม OJT

 

  **************************

ผู้ชม 6,175 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553