หลักสูตรการควบคุมเอกสารและบันทึกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Public Training)

 


หลักสูตรการควบคุมเอกสารและบันทึกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

(Effectiveness Control of Document and Record)

วันที่  28 ตุลาคม 2556   เวลา  09.00 16.30 น.

  โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต (ถ.กิ่งแก้ว)

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากสนใจจะจัดทำระบบ ISO 9001:2008 และ/หรือ ISO 14001:2004 โดยบางแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ/หรือ ISO 14001:2004 แล้ว แต่มักจะพบปัญหาการควบคุมเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิผล  องค์กรบางแห่งสร้างระบบการควบคุมเอกสารและบันทึกซับซ้อนมาก บางแห่งมีเอกสารมากจนทำให้รู้สึกว่า ISO เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานขององค์กร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมครั้งนี้ วิทยากรจะถ่ายทอดแนวทางการควบคุมเอกสารและบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างง่ายๆ ให้กับบริษัทนำไปประยุกต์ใช้

ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อปรับทัศนคติและแนวทางการควบคุมเอกสารและบันทึก โดยยึดหลักการการจัดทำระบบให้ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ (Simple and Smart) เพื่อการควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบมาตรฐาน ISO อย่างยั่งยืน  ซึ่งผู้สอนริเริ่มให้องค์กรจัดทำโปรแกรมการตรวจประเมินเฉพาะการควบคุมเอกสารและบันทึก จะทำให้การ update เอกสารควบคุมเป็นไปอย่างถูกต้อง

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

·   MR (QMR/EMR/OH&SMR)

·   DCC (Document Control Center)

·   พนักงานผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

·   ทำไมต้องควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับ ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

·   การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารตาม ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

·   การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบันทึกตาม ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

·   การควบคุมเอกสารจากภายนอก

·   การควบคุมบันทึกแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจายความรับผิดชอบ

·   จะจัดเก็บบันทึกนานเท่าใด จึงจะเหมาะสม

·   การจัดทำดัชนี (Index) สำหรับการควบคุมเอกสาร

·   แนวทางการควบคุมเอกสารและบันทึกทางอิเล็คทรอนิกส์ (E-Document)

·   โปรแกรมการตรวจประเมินภายในเฉพาะการควบคุมเอกสารและบันทึก

·   ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

WORKSHOP

·   การวิเคราะห์ข้อกำหนดการควบคุมเอกสารและบันทึก

·   การจัดทำ Audit Checklist สำหรับการควบคุมเอกสารและบันทึก

หมายเหตุ

  • ผู้เข้าร่วมสัมนาที่สนใจอาจจะนำระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและบันทึกขององค์กรและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องติดตัวไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการทำ Workshop และสอบถามวิทยากรถึงความเหมาะสม

ผู้ชม 4,566 วันที่ 22 ตุลาคม 2556