ความรู้เบื้องต้นของการบริหารจัดการความสามารถ (Introduction to Competency-based Management) (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)

 


ความรู้เบื้องต้นของการบริหารจัดการความสามารถ
(Introduction to Competency-based Management)


หลักการและเหตุผล


    ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากในประเทศไทยหันมาให้ความสนใจในเรื่องของ Competency-based Management ทั้งในส่วนที่เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการปรับปรุงกระบวนการภายในขององค์กร เช่น Balance Scorecard, TPM, TQM, ISO 9000 ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือการบริหารต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรขององค์กรเป็นอย่างมาก

    หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนาเข้าใจพื้นฐานของการบริหาร Competency เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการบริหารงานบุคคลและการประยุกต์ใช้ตามเครื่องมือการบริหารต่างๆเท่าที่จำเป็น

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
•    บุคลากร/ผู้บริหาร HR
•    ผู้บริหาร
•    ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร
•    ความรู้เบื้องต้น Competency-based Management (CBM)
•    ประเภทของ Competency
•    ความสามารถในตำแหน่ง (Functional Competency)
•    การจัดทำและวิเคราะห์ Competency Profile
•    การวิเคราะห์ Competency Gap Analysis (CGA)
•    การประยุกต์ใช้ CBM กับการรับสมัคร/การคัดเลือกพนักงาน
•    การประยุกต์ใช้ CBM กับการวิเคราะห์ Training Need
•    การประยุกต์ใช้ CBM กับการประเมินผลพนักงาน
•    การประยุกต์ใช้ CBM กับการให้รางวัล/ผลตอบแทน


ลักษณะการอบรม
•    บรรยาย
•    Workshop

********************************

 

ผู้ชม 3,704 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553