หลักสูตรข้อกำหนดเบื้องต้น OHSAS 18001:2007 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)

 


 

หลักสูตรข้อกำหนดเบื้องต้น OHSAS 18001:2007
Introduction to OHSAS 18001:2007
 
 
หลักการและเหตุผล
โดยทั่วไป เมื่อองค์กรนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  TIS/OHSAS 18001 ไปใช้เพื่อจะขอการรับรองหรือเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น มักจะประสบปัญหาว่า   พนักงานขาดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการจุดมุ่งหมายของการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ จนนำไปสู่ความยากลำบากของการนำไปปฏิบัติจนบางองค์กรถึงกับเลิกนำระบบ TIS/OHSAS 18001 กลางคัน อีกทั้งเมื่อจะนำข้อกำหนดของ TIS/OHSAS 18001 ไปใช้ในการอบรมภายในเพื่อให้เกิดจิตสำนึก (Awareness) ตามข้อ 4.4.2 (OHSAS) หรือ ข้อ 4.5.2 (TIS) ก็อบรมข้อกำหนดทุกข้อให้แก่พนักงานจนเป็นที่น่าเบื่อหน่ายในที่สุด
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเติมเต็มในส่วนของการอธิบายตีความข้อกำหนดของมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001 รวมทั้งการเทียบเคียงข้อกำหนดตามมาตรฐานระหว่าง OHSAS 18001 และ TIS 18001
 
เนื้อหาหลักสูตร ( 1 วัน)
 • ความรู้เบื้องต้นของมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001
 • ประเด็นที่แตกต่างระหว่าง OHSAS 18001 และ TIS 18001
 • คำศัพท์และนิยามที่จำเป็น
 • รายละเอียดของข้อกำหนดต่างๆ (ยึดตามข้อกำหนด OHSAS 18001 เป็นหลัก) *
 • แนวทางการฝึกอบรมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OH&S Awareness Training)
 
* หากองค์กรต้องการปรับสู่ข้อกำหนด TIS 18001 ก็สามารถกระทำได้
 
ลักษณะการฝึกอบรม
 • บรรยาย
 • Workshop Incident & Accident
 • ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
 
ผู้เข้าร่วมอบรม
 • OH&SMR และคณะทำงาน
 • ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานในระบบ TIS/OHSAS 18000 มาก่อน
 
 
*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***
 

ผู้ชม 6,754 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553