หลักสูตรเรียนรู้ข้อกำหนดร่วมระหว่าง ISO 9001:2008,ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 2 วัน)

 


 

หลักสูตรเรียนรู้ข้อกำหนดร่วมระหว่าง
ISO 9001:2008,ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001
 
 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งนำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ไปผสมผสานประยุกต์ใฃ้ภายในองค์กร และมีบางองค์กรนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 ไปใช้ในการจัดการระบบภายในอีกด้วย แต่ปัญหาที่มักจะพบสำหรับ MR คือจะรวมระบบทั้งสามหรือทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและไม่สลับซับซ้อนจนเกินไป
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจเกิดแนวคิดและการรวมระบบดังกล่าวโดยไม่มีเอกสารและกระบวนการทำงานซับซ้อนมากจนเกินไป
 
เนื้อหาหลักสูตร ( 2 วัน)
** สามารถปรับเลือกได้ระหว่างการรวมระบบ ISO 9001:2000 กับระบบอื่นๆ เช่น ISO 14001 หรือ TIS/OHSAS 18001 หรือจะรวม 3 ระบบเป็นหนึ่งเดียว **
 • ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเมื่อรวมระบบ
 • ข้อกำหนดร่วมระหว่าง ISO 14001 และ OHSAS 18001
 • ข้อกำหนดที่แตกต่างระหว่าง ISO 14001 และ OHSAS 18001
 • ข้อกำหนดร่วมระหว่าง ISO 9001:2008 , ISO 14001 และ OHSAS 18001
 • ข้อกำหนดที่แตกต่างระหว่าง ISO 9001:2008, ISO 14001 และ OHSAS 18001
 • แนวทางการรวมนโยบายคุณภาพ นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • แนวทางการรวมระบบแบบ process-based
 • แนวทางการรวมระบบเอกสารและบันทึก
 • แนวทางการรวมกระบวนการทำงาน (process)
 • แนวทางการรวมระบบการตรวจประเมินภายใน (internal audit)
 • แนวทางการจัดประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร Management review
 
ลักษณะการฝึกอบรม
 • บรรยาย
 • Workshop การรวมนโยบาย
 • Workshop การรวมระบบแบบ process-based
 • Workshop การร่างวาระการประชุม (agenda) เพื่อการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
 
ผู้เข้าร่วมอบรม
 • MR และคณะทำงาน
 • เป็นผู้ผ่านหลักสูตรความรู้เบื้องต้นของระบบใดระบบหนึ่งมาก่อน
 
*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

ผู้ชม 5,050 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553