หลักสูตรความรู้เบื้องต้นของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)

 


 

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
Introduction to ISO 14001:2004 through EMS Awareness Training
 
 
หลักการและเหตุผล
โดยทั่วไป เมื่อองค์กรนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ไปใฃ้เพื่อจะขอการรับรองหรือเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น มักจะประสบปัญหาว่าพนักงานขาดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการจุดมุ่งหมายของการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้ จนนำไปสู่ความยากลำบากของการนำไปปฏิบัติจนบางองค์กรถึงกับเลิกนำระบบ ISO 14001:2004 กลางคัน อีกทั้งเมื่อจะนำข้อกำหนดของ ISO 14001:2004 ไปใช้ในการอบรมภายในเพื่อให้เกิดจิตสำนึก (Awareness) ตามข้อ 4.4.2 ก็อบรมข้อกำหนดทุกข้อให้แก่พนักงานจนเป็นที่น่าเบื่อหน่ายในที่สุด
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเติมเต็มในส่วนของการอธิบายตีความข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2004 รวมทั้งการจัดทำสรุปเนื้อหาของ EMS เพื่อใช้อบรมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบขององค์กร
 
เนื้อหาหลักสูตร ( 1 วัน)
  • ความรู้เบื้องต้นของมาตรฐาน ISO 14000:2004
  • คำศัพท์และนิยามที่จำเป็น
  • รายละเอียดของข้อกำหนดต่างๆ
  • การจัดทำเนื้อหาของ Environmental Awareness Training ตรงตามข้อ 4.4.2 เพื่อใช้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ขององค์กร.
 
ลักษณะการฝึกอบรม
  • บรรยาย
  • Workshop การจัดทำสรุปเนื้อหา Environmental Awareness
  • ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
 
ผู้เข้าร่วมอบรม
  • EMR และคณะทำงาน
  • ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม
  • ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานในระบบ ISO 14000 มาก่อน
 
 
*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

ผู้ชม 6,006 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553