หลักสูตร หลักสูตร “ระบบการบริหารจัดการผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)

 


หลักสูตร “ระบบการบริหารจัดการผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
(Course outline of Performance Management System-PMS)


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งนำการบริหารจัดการผลงานไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กร แต่กลับพบว่า ยิ่งใช้ตัววัดผล (KPI) มากเท่าไร ผลประกอบการกลับไม่ดีขึ้นนักทั้งๆที่สามารถบรรลุเป้าหมายตาม KPI เกือบทุกตัว บางแห่งพบว่าใช้ KPI มากมายหลายตัวจนสับสนว่าจะเลือกใช้ KPI ตัวใดจึงจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ Balance Scorecard (BSC) ร่วมกับ ISO 9001:2008 ควรจะทบทวน KPI ตามแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสม มิฉะนั้นองค์กรจะเต็มไปด้วยข้อมูลเบื้องต้นแต่ขาดการสังเคราะห์ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้จะ Simplify ตัวชี้วัด KPI ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อนและจะทำให้มองเห็นภาพการบริหารจัดการผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
•    บุคลากร/ผู้บริหาร HR
•    ผู้บริหาร
•    ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร (หลักสูตร 1 วัน)
•    วัตถุประสงค์ของ Performance Management System(PMS)
•    PMS กับ Balance Scorecard
•    PMS กับ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility)
•    EMS กับ ISO 9001:2008
•    กระบวนการของ PMS (PMS Process)
•    KPI Framework กรอบการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน
•    KPI Framework ระดับองค์กร และระดับฝ่าย
•    การกำหนด KPI ตาม KPI Framework
•    การประเมิน Performance Management ระดับองค์กร และระดับฝ่าย
•    การจัดทำแผนพัฒนาผลงาน (Performance Development Plan)

วิธีการอบรมและสัมมนา :
•    บรรยายและการ workshop


*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

 

ผู้ชม 3,839 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553