หลักสูตรการควบคุมเอกสารและบันทึก ให้สอดคล้องกับ ISO 9001:2008 (การฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training)

 


 

หลักสูตรการควบคุมเอกสารและบันทึก ให้สอดคล้องกับ ISO 9001:2008
 
หลักการและเหตุผล
 
ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากสนใจจะจัดทำระบบ ISO 9001:2008 หรือบางแห่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 แล้ว แต่มักจะพบปัญหาการควบคุมเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิผล องค์กรบางแห่งสร้างระบบการควบคุมเอกสารและบันทึกซับซ้อนมาก บางแห่งมีเอกสารมากจนทำให้รู้สึกว่า ISO 9001 เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานขององค์กร
 
ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อปรับทัศนคติและแนวทางการควบคุมเอกสารและบันทึก โดยยึดหลักการการจัดทำระบบให้ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ (Simple and Smart) เพื่อการควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008
 
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
·         บุคลากร/ผู้บริหาร HR
·         MR (QMR/EMR/OH&SMR)
·         DCC (Document Control Center)
·         ผู้สนใจทั่วไป
 
รายละเอียดของหลักสูตร
·         ทำไมต้องควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับ ISO 9001:2008
·         การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารตาม ISO 9001:2008
·         การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบันทึกตาม ISO 9001:2008
·         การควบคุมเอกสารจากภายนอก
·         การควบคุมบันทึกแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจายความรับผิดชอบ
·         จะจัดเก็บบันทึกนานเท่าใด จึงจะเหมาะสม
·         การจัดทำดัชนี (Index) สำหรับการควบคุมเอกสาร
·         แนวทางการควบคุมเอกสารและบันทึกทางอิเล็คทรอนิกส์ (E-Document)
·         ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
 
WORKSHOP
·         การวิเคราะห์ข้อกำหนดการควบคุมเอกสารและบันทึก
·         การจัดทำดัชนี (Index) สำหรับการควบคุมเอกสารและบันทึก
 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้รับ
·         ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและบันทึก (Document and Record Control Procedure) พร้อมแบบฟอร์ม
 
หมายเหตุ
·         ผู้เข้าร่วมสัมนาที่สนใจอาจจะนำระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารและบันทึกขององค์กรและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องติดตัวไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการทำ Workshop และสอบถามวิทยากรถึงความเหมาะสม
 
 
*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

ผู้ชม 10,585 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553