หลักสูตร การกำหนดความสามารถที่จำเป็นใน Job Description ให้สอดคล้องกับระบบ ISO (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)

 


 

 หลักสูตร การกำหนดความสามารถที่จำเป็นใน  Job Description ให้สอดคล้องกับระบบ ISO
(Course outline of Job Description comply with ISO)

หลักการและเหตุผล


Job Description (JD) เป็นเอกสารสำคัญที่องค์กรส่วนมากที่ขอการรับรองหรือได้รับการรับรองระบบการบริหารงานมาตรฐาน ISO จัดทำขึ้น และจัดเก็บไว้เป็นอย่างดี แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร จะนำออกมาใช้เมื่อจะถูกตรวจประเมิน ISO เท่านั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ ISO 9001:2008 ทีให้ความสำคัญต่อการได้มาซึ่งความสามารถที่จำเป็น เพื่อนำสู่การฝึกอบรมให้มีประสิทธิผล
หลักสูตรนี้จะนำไปสู่เรื่องแนวทางการจัดทำ JD อย่างไรให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2008 โดยการค้นหาความสามารถที่จำเป็น (Necessary competence) ต่อตำแหน่งงานนั้น รวมทั้งการนำ JD ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรับสมัครพนักงาน การพัฒนาพนักงานและการประเมินผลงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
•    บุคลากร/ผู้บริหาร HR
•    MR (QMR/EMR/OH&SMR)
•    ผู้บริหาร
•    ผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร
•    การตีความข้อกำหนดของ ISO ที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
•    Job Description จำเป็นต่อ ISO จริงหรือ
•    องค์ประกอบของ Job Description
•    ขั้นตอนการจัดทำ Job Description
•    การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
•    การจัดทำ Competency ที่จำเป็นต่อตำแหน่งงาน
•    การประยุกต์ใช้ Job Description กับการรับสมัครพนักงานให้สอดคล้องกับ ISO
•    การประยุกต์ใช้ Job Description เพื่อการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ ISO
•    การประยุกต์ใช้ Job Description กับการประเมินผลงาน
•    ปัญหาและอุปสรรคของ Job Description

WORKSHOP
•    การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
•    การจัดทำ Competence ที่จำเป็นต่อตำแหน่งงาน

*******************************
 

ผู้ชม 5,832 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553