หลักสูตรเทคนิคปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ISO 9001:2008 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)

 


 

หลักสูตรเทคนิคปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ISO 9001:2008

 

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ข้อกำหนดใหม่ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา และมีความชัดเจนในการตความตามข้อกำหนดใหม่มากขึ้น รวมถึงการปฏิบัติงานบางเรื่องที่ต้องทำเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่นั้น  ในขณะเดียวกัน องค์กรหลายแห่งย่อมต้องพิจารณาการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้วยเช่นกัน

 

หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่ ISO 9001:2008 อย่างถูกต้องรวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น การอภิปรายข้อถกเถียงจากการปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจมากขึ้น จากตัวอย่างการทำงานจริง และ

 

เนื้อหาหลักสูตร ( 1 วัน)

 • ความรู้เบื้องต้นของมาตรฐาน ISO 9000
 • คำศัพท์และนิยามที่จำเป็น
 • แนวทางการควบคุมเอกสารและบันทึก
 • แนวทางการควบคุม Outsource
 • แนวทางการจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI)
 • แนวทางการจัดทำแผนฝึกอบรม
 • แนวทางการสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • แนวทางการตรวจประเมินภายใน (Internal audit)ให้มีประสิทธิผล
 • การติดตามผลการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ลักษณะการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • Workshop
 • ทดสอบความรู้ความเข้าใจ

 

ผู้เข้าร่วมอบรม

 • ผู้บริหาร
 • QMR และคณะทำงาน

 

*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

123

ผู้ชม 4,902 วันที่ 05 เมษายน 2553