หลักสูตรการตรวจประเมินร่วมระหว่าง ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 2 วัน)

 


 

หลักสูตรการตรวจประเมินร่วมระหว่าง ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004
Integrated Internal Audit of ISO 9001:2008และ ISO 14001:2004
 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งนำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ไปผสมผสานประยุกต์ใฃ้ภายในองค์กร แต่ปัญหาที่มักจะพบสำหรับ MR คือจะรวมระบบทั้งสามหรือทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและไม่สลับซับซ้อนจนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อจะต้องตรวจประเมินระบบดังกล่าว
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจเกิดแนวคิดและทักษะการตรวจประเมินระบบดังกล่าวโดยไม่ต้องแยกตรวจประเมินจนต้องทำงานซ้ำซ้อนเกินไป
 
เนื้อหาหลักสูตร ( 2 วัน)
 
 • ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเมื่อรวมระบบ
 • ข้อกำหนดร่วมระหว่าง ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004
 • ข้อกำหนดที่แตกต่างระหว่าง ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004
 • แนวทางการตรวจประเมิน
 • การจัดทำโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน
 • การจัดทำ Checklist
 • เทคนิคการตรวจประเมิน
 • การเขียนรายงานและ CAR
 • การติดตามผลการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ลักษณะการฝึกอบรม
 • บรรยาย
 • Workshop การจัดทำ checklist
 • Workshop การออก CAR
 • Workshop การตรวจพื้นที่ทำงาน
 • ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
 
ผู้เข้าร่วมอบรม
 • MR และคณะทำงาน
 • เป็นผู้ผ่านหลักสูตร Internal auditor ในระบบใดระบบหนึ่งมาก่อน
 
*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

ผู้ชม 4,272 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553