หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ KPI ให้สอดคล้องกับ ISO 9001:2008 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)

 


 

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ KPI ให้สอดคล้องกับ ISO 9001:2008
Effective Quality Objectives to ISO 9001:2008
 
หลักการและเหตุผล
โดยข้อกำหนดที่ 5.4.1 Quality objectives ของระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่องค์กรจะต้องนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ มักจะประสบปัญหาการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพที่ไม่สะท้อนถึงระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพหรือไม่สามารถวัดผลได้ชัดเจน
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างการจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพและการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งการนำไปใช้วัดผลเป็นค่า KPI ของแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
เนื้อหาหลักสูตร (1 วัน)
 • การตีความข้อกำหนด 5.4.1 วัตถุประสงค์คุณภาพ
 • เทคนิคการกำหนด KPI
 • หลักการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (SMART)
 • ข้อดีและข้อเสียของการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมของบริษัท
 • ข้อดีและข้อเสียของการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายแยกตามหน่วยงาน
 • การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
 • การติดตามผล การแก้ไขและการป้องกัน
 
ลักษณะการฝึกอบรม
 • บรรยาย
 • Workshop การจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ
 • ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
 
ผู้เข้าร่วมอบรม
 • QMR และคณะทำงาน
 • หน่วยงานต่างๆภายในองค์กร
 
*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***
 

ผู้ชม 7,823 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553