หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน ISO 14001:2004 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 2 วัน)

 


 

หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน ISO 14001:2004
Internal Audit of ISO 14001:2004
 
 
หลักการและเหตุผล
เมื่อองค์กรนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ไปใฃ้เพื่อจะขอการรับรองหรือเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรแล้ว จะต้องธำรงและรักษาไว้ซึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ISO 14001:2004 กำหนดไว้ชัดเจนในข้อกำหนดที่ 4.5.4 Environmental management system audit และต้องนำผลการตรวจประเมินเข้าสู่การประชุมทบทวนโดนฝ่ายบริหารตามข้อกำหนด 4.6 Management review เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2004 อย่างถูกต้องรวมทั้งการจัดทำ Checklist เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจประเมินภายในด้วย
 
เนื้อหาหลักสูตร ( 2 วัน)
 
วันที่ 1
 • ความรู้เบื้องต้นของมาตรฐาน ISO 14000: 2004
 • คำศัพท์และนิยามที่จำเป็น
 • การตีความตามของข้อกำหนดต่างๆ
 • แนวทางการตรวจประเมิน
 • การจัดทำ Checklist
 
วันที่ 2
 • การจัดทำโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน
 • เทคนิคการตรวจประเมิน
 • การเขียนรายงานและ CAR
 • การติดตามผลการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ลักษณะการฝึกอบรม
 • บรรยาย
 • Role play การตรวจประเมิน
 • Workshop การจัดทำโปรแกรมการตรวจประเมิน
 • Workshop การจัดทำ checklist
 • Workshop การออก CAR
 • ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
 
 
ผู้เข้าร่วมอบรม
 • EMR และคณะทำงาน
 • เป็นผู้ผ่านหลักสูตรความรู้เบื้องต้น ISO 14000:2004 มาก่อน
 
*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

ผู้ชม 5,481 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553