การบริหารผลงาน ทำจริง ทำอย่างไร?

 

ราคา 170

หนังสือที่ให้คำตอบเรื่องการนำการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (PMS) ไปใช้ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผล การปรับปรุงและการทบทวน PMS อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001

ผู้ชม 4,582 วันที่ 05 เมษายน 2553