หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อมเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2004 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 2 วัน)

 


 

หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อมเทคนิคการประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2004
 
หลักการและเหตุผล
โดยข้อกำหนดที่ 4.3.2 Legal and other requirements (กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ) และข้อกำหนดที่ 4.5.2 Evaluation of compliance  (การประเมินความสอดคล้อง) ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบุให้องค์กรต้องมีการเข้าถึงข้อบังคับทางกฎหมายและประเมินกิจกรรมขององค์กรว่าได้ดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามข้อบังคับนั้นหรือไม่ โดยบทบัญญัติทางกฎหมาย ไม่มีข้อยกเว้นว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมบังคับใช้เฉพาะองค์กรที่จัดทำระบบ ISO 14001 เท่านั้น แต่บังคับใช้ทุกๆองค์กรที่อยู่ในขอบข่ายภายใต้กฎหมายดังกล่าว
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายข้อกำหนด และเทคนิคการจัดทำทะเบียนกฎหมาย การตีความเบื้องต้นและการประเมินความสอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนด ISO 14001 : 2004.
 
เนื้อหาหลักสูตร (2 วัน)
 • การตีความรายละเอียดของข้อกำหนดที่ 4.3.2
 • คำศัพท์และนิยามที่จำเป็น
 • แนวทางการเข้าถึงข้อบังคับทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
 • การจัดหมวดหมู่ตามทะเบียนกฎหมาย
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและคำอธิบาย
 • การประเมินความสอดคล้อง
 • การเชื่อมโยงไปสู่แผนการจัดการ (4.3.3) และประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (4.3.1)
 • การเชื่อมโยงไปสู่การตรวจวัดและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม (4.5.1)
 • การเชื่อมโยงไปสู่การควบคุมปฏิบัติการ (4.4.6)
 • การเชื่อมโยงไปสู่วาระการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (4.6)
 
ลักษณะการฝึกอบรม
 • บรรยาย
 • Workshop การสรุปประเด็นสำคัญกฎหมายเพื่อประเมินความสอดคล้อง
 • ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
 
ผู้เข้าร่วมอบรม
 • EMR และคณะทำงาน
 • จป.
 • ผู้สนใจทั่วไป
 
*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

ผู้ชม 4,945 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553