หลักสูตรเรียนรู้ข้อกำหนดเบื้องต้น ISO 9001:2008 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 1 วัน)

 


 

หลักสูตรเรียนรู้ข้อกำหนดเบื้องต้นISO 9001:2008
 
 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ข้อกำหนดใหม่ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 เพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา และมีความชัดเจนในการตความตามข้อกำหนดใหม่มากขึ้น รวมถึงการปฏิบัติงานบางเรื่องที่ต้องทำเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่นั้น ในขณะเดียวกัน องค์กรหลายแห่งย่อมต้องพิจารณาการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้วยเช่นกัน
 
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่ ISO 9001:2008 อย่างถูกต้องรวมทั้งแนวทางการปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2008 อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
เนื้อหาหลักสูตร ( 1 วัน)
 • ความรู้เบื้องต้นของมาตรฐาน ISO 9000
 • คำศัพท์และนิยามที่จำเป็น
 • เปรียบเทียบข้อกำหนดใหม่ระหว่าง ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2000
 • นโยบายคุณภาพ
 • การควบคุม Outsource
 • การควบคุมเอกสารและบันทึก
 • การจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI)
 • ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
 • การจัดการทรัพยากร รวมการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรม
 • การออกแบบและพัฒนา
 • การบริหารงานจัดซื้อ
 • การสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • การตรวจประเมินภายใน (Internal audit)
 • การบริหารลูกค้า (ความพึงพอใจลูกค้าและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า)
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การติดตามผลการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ลักษณะการฝึกอบรม
 • บรรยาย
 • Workshop
 • ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
 
ผู้เข้าร่วมอบรม
 • ผู้บริหาร
 • QMR และคณะทำงาน
 
*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

ผู้ชม 6,177 วันที่ 06 พฤษภาคม 2553