หลักสูตรเทคนิคการเขียน CAR/PAR (In-house Training 1 วัน)

 


หลักการและเหตุผล
เมื่อองค์กรนำระบบการจัดการมาตรฐาน ISO ซึ่งมักจะพบปัญหาว่า เมื่อพบประเด็นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จะเขียน CAR (Corrective Action Request) หรือ PAR (Preventive Action Request) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ในข้อกำหนดการแก้ไข และการป้องกัน เพื่อนำไปประเมินถึงผลกระทบความรุนแรงของประเด็นปัญหา

เนื้อหาหลักสูตร ( 1 วัน)
•    การตีความข้อกำหนดที่ 8.2.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ของ ISO 9001:2008
•    การตีความข้อกำหนดที่ 8.5.2 ปฏิบัติการแก้ไขและ 8.5.3 การป้องกัน ของ ISO 9001:2008
•    การตีความข้อกำหนดที่ 4.5.5 การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ของ ISO 14001:2004
•    การตีความข้อกำหนดที่ 4.5.3 ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน ของ ISO 14001:2004
•    เทคนิคการเขียน CAR/PAR
•    การติดตามผลการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ


ลักษณะการฝึกอบรม
•    บรรยาย
•    Workshop กรณีศึกษา (Case study)
•    ทดสอบความรู้ความเข้าใจ


ผู้เข้าร่วมอบรม
•    QMR/EMR และคณะทำงาน
•    Internal auditor
•    เป็นผู้ผ่านหลักสูตรความรู้เบื้องต้นตามระบบมาตรฐาน ISO มาก่อน

*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***
 

 

ผู้ชม 7,140 วันที่ 05 เมษายน 2553