หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน ISO 9001:2008 (หลักสูตรฝึกอบรมภายใน - Inhouse Training 2 วัน)

 


 

หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน ISO 9001:2008
Internal Quality Audit of ISO 9001:2008
 
 
หลักการและเหตุผล
เมื่อองค์กรนำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ไปใช้เพื่อจะขอการรับรองหรือเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรแล้ว จะต้องธำรงและรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพอย่างหนึ่งคือการตรวจประเมินภายใน (Internal audit) อย่างมีประสิทธิภาพ  และผลการตรวจประเมินจะเชื่อมโยงไปที่ข้อกำหนดที่ 5.6.2 Review inputs เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบถึงผลการตรวจประเมินดังกล่าวเพื่อจะสนับสนุนและรักษาระบบไว้คงอยู่ต่อไป
 
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างถูกต้องรวมทั้งการจัดทำ Checklist เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจประเมินภายในด้วย
 
เนื้อหาหลักสูตร ( 2 วัน)
วันที่ 1
 • ความรู้เบื้องต้นของมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • หลักการบริหารงานคุณภาพ (QMP) 8 ประการ
 • คำศัพท์และนิยามที่จำเป็น
 • การตีความตามของข้อกำหนดต่างๆ
วันที่ 2
 • แนวทางการตรวจประเมิน
 • การจัดทำโปรแกรมการตรวจประเมินภายใน
 • การจัดทำ Checklist
 • เทคนิคการตรวจประเมิน
 • การเขียนรายงานและ CAR
 • การติดตามผลการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ลักษณะการฝึกอบรม
 • บรรยาย
 • การตรวจประเมินภาคปฏิบัติ
 • Workshop การจัดทำโปรแกรมการตรวจประเมิน
 • Workshop การจัดทำ checklist
 • Workshop การออก CAR
 • ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
 
ผู้เข้าร่วมอบรม
 • QMR และคณะทำงาน
 • ผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มเติมเทคนิคการตรวจ
 
*** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม***

ผู้ชม 5,401 วันที่ 05 เมษายน 2553