แบบแจ้งข้อมูลประกอบกิจการ (ร.ง.๘) และ แบบแจ้งข้อมูลรายปี (ร.ง.๙)

ดร.ปิยะชัย  จันทรวงศ์ไพศาล

[email protected]

 

ตามที่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดังนั้น แบบแจ้งข้อมูลประกอบกิจการ (ร.ง.๘) จึงมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป แต่จากการที่ผู้เขียนตรวจประเมินโรงงานหลายประเภท รวมถึงโรงงานที่ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) ในหลายๆแห่ง กลับพบว่า แทบทุกโรงงานไม่เคยส่งแบบแจ้งข้อมูลกิจการ (ร.ง.๘) เลย ผู้บริหารบางโรงงานยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าต้องส่งแบบแจ้งข้อมูลฯ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

นอกจากนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการจัดการดังกล่าว ยังคิดว่า เป็นกฎหมายใหม่ ค่อยไปส่งปีหน้าก็ได้  แต่ผู้เขียนบอกว่า “การแจ้งข้อมูลตามแบบ ร.ง.๘ และแบบแจ้งข้อมูลรายปี ร.ง.๙ นั้น มีมาตั้งแต่พศ.ปี 2544 แล้วครับ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 (ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ตุลาคม 2544)” โดยมีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อมูลประกอบกิจการโรงงาน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พศ.2547 อธิบายช่องทางการส่งแบบฯให้ชัดเจนขึ้น  เพียงแต่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มแบบแจ้งข้อมูลประกอบกิจการ (ร.ง.๘) และแบบแจ้งข้อมูลรายปี (ร.ง.๙) ตามรูปแบบใหม่ให้เหมาะสม

เหตุผลที่โรงงานจำพวกที่ 2 และ จำพวกที่ 3 ต้องส่งแบบแจ้งข้อมูลฯ (ร.ง.๘) เป็นประจำทุกเดือน ก็สืบเนื่องมาจากการที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย เปลี่ยนแปลงเร็วมาก จึงทำให้หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีระบบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผน บริหารนโยบาย ตลอดจนกำหนด ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการวางแนวทางการจัดเก็บข้อมูล, วางระบบเครือข่ายข้อมูลตลอดจนสร้างฐานข้อมูลอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยน,เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน

แบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง.๘) และแบบแจ้งข้อมูลรายปี (ร.ง.๙) คืออะไร

แบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง.๘) คือแบบกรอกข้อมูลที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ. 2535 ตามประเภทของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องแจ้งข้อมูลรายเดือน ตามแบบ ร.ง.๘ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  สำหรับแบบ ร.ง.๙ ต้องนำส่งภายในเดือนเมษายน ของปีถัดไปโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะนำข้อมูลไปจัดทำสถิติและดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ช่องทางรับแบบ ร.ง.๘ และ แบบร.ง.๙ ดังนี้

1. ผู้ประกอบการนำมาส่งเอง : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่อยู่ : 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

3. ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมให้สอบถามไปที่โทรศัพท์ : 0 2202 4274 / 0 2202 4284, โทรสาร : 0 2644 8516

สำหรับผู้บริหารของโรงงานที่เข้าข่ายต้องนำส่งแบบ ร.ง.๘ และ แบบร.ง.๙ อาจจะกังวลใจว่าข้อมูลรายละเอียดของโรงงานอาจจะรั่วไหลหรือหรืออาจจะนำไปใช้ในการคิดคำนวณภาษีนั้น ทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยืนยันว่าจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต ดังนั้น ผู้เขียนจึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกโรงงานให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องเพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการกำหนดทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปครับ

 

*****End of Article*****

 

หมายเหตุ : รายละเอียดของกฎหมายและแบบฟอร์ม ตามแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง.๘) และแบบแจ้งข้อมูลรายปี (ร.ง.๙) ให้คลิ๊กที่นี่

ผู้ชม 7,672 วันที่ 16 ธันวาคม 2562