สรุปรายชื่อหน่วยงานราชการและนิติบุคคลที่สามารถให้การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

ดร.ปิยะชัย  จันทรวงศ์ไพศาล

[email protected], [email protected]

 

ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกความตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๑ และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กำหนดให้นิติบุคคลที่ประสงค์จะให้บริการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การขออนุญาต การอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต การกำหนดค่าบริการ และวิธีการให้บริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ รวมถึงหน่วยงานที่เป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก็จำเป็นต้องยื่นขออนุญาตเป็น หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวงฉบับนี้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอสรุปให้ผู้สนใจเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานราชการและนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ตามลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

รายชื่อหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

หน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

- หน่วยฝึกทั่วไป

- หน่วยฝึกส่วนราชการ

- หน่วยฝึกเอกชน (นิติบุคคล)

หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

- หน่วยฝึกทั่วไป

- หน่วยฝึกส่วนราชการ

- หน่วยฝึกเอกชน (นิติบุคคล)

หากสถานประกอบกิจการใดยังคงใช้บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานเอกชนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาจจะทำให้รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมหนีไฟ ไม่สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมหนีไฟ ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าในข้อ 3 ว่าให้ระบุผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อม พร้อมอ้างอิงเลขที่ใบอนุญาตโดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

 

*****End of Article*****

 

ผู้ชม 15,354 วันที่ 27 กันยายน 2557