คำถามที่ถามบ่อยจากการเข้าใช้ระบบการอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับวัสดุไม่ใช้แล้วของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

     

บทความนี้ผมอ้างอิงจาก http:// iwmb2.diw.go.th/documents/FAQG.doc เพื่อนำมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการดำเนินการระบบการอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับวัสดุไม่ใช้แล้วของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้สนใจควรเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมจากเวปของกรมโรงงานฯหรือขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานฯได้ครับ

     

           Q1::  ต้องการใช้ระบบการอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับวัสดุไม่ใช้แล้วของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครั้งแรกต้องทำอย่างไรบ้าง

                A1::  เข้ามาที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม > การอนุญาต > การอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

       -  ท่านสามารถใช้รหัสประจำตัว (เลขประจำตัว 13 หลัก หรือ เลขทะเบียนโรงงาน) และรหัสผ่าน login เข้าระบบและใช้งานได้ทันที

 

Q2::  หากยังไม่มีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านใด ๆ เลยจะต้องทำอย่างไร

A2::  ท่านต้องพิจารณาว่าโรงงานของท่านมีของเสียที่เป็นอันตราย หรือไม่

                        - ถ้าไม่มีวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายให้ไปที่เมนู สมัครใช้บริการ จากนั้นให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน ตามแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ เมื่อท่านกรอกข้อมูล และกดตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง รหัสประจำตัวผู้ใช้และ รหัสผ่าน จากนั้นท่านสามารถใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ ในการขออนุญาตและการแจ้งขนส่งได้

-  ถ้ามีวัสดุไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย ท่านสามารถไปที่เมนู สมัครใช้บริการ จากนั้นให้กรอก

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงาน เมื่อท่านกรอกข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง รหัสประจำตัวผู้ใช้และ รหัสผ่าน  และเมื่อได้รหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ท่านสามารถเข้าไปขออนุญาตต่างๆ ในระบบได้ แต่ก่อนที่ท่านจะแจ้งการขนส่งของเสียอันตราย ท่านต้องดำเนินการขอหมายเลขประจำตัว 13 หลัก ก่อน โดยติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์     0 2202 4127 (คุณบรรจง) หรือ ท่านสามารถขอเลขประจำตัว 13 หลักก่อน จากนั้นค่อยมาขออนุญาตและแจ้งขนส่งก็ได้ ซึ่งรหัสประจำตัว 13 หลักนี้ สามารถใช้เป็นรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เนื่องจากครอบคลุมทั้งวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตรายอยู่แล้ว

 

Q3::  เลขประจำตัว 13 หลักหมายถึงอะไร และจำเป็นต้องมีหรือไม่

            A3::  หมายถึงรหัสที่กรมโรงงานออกให้สำหรับผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตราย หากโรงงานของท่านไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตรายก็ไม่จำเป็นต้องมีเลขประจำตัว 13 หลัก (เลขประจำตัว 13 หลักมีรูปแบบดังนี้ DIW-G-XXXXXXXXX สำหรับผู้ก่อกำเนิด และ DIW-D-XXXXXXXXX สำหรับผู้รับกำจัด/บำบัด)

 

                Q4:: ไม่ทราบขั้นตอนในการขออนุญาต

                A4::  1)  ผู้ก่อกำเนิดขออนุญาตผ่านระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์

         2)   ผู้รับกำจัดต้องเข้ามาตอบรับ (ยินยอมรับหรือไม่ยินยอมรับ) ภายใน  3 วัน นับจากวันที่ขออนุญาต (ไม่รวมวันที่ขอ)

ในกรณีมีผู้รับกำจัดหลายราย 

-  หากผู้รับกำจัดทุกรายตอบรับครบแล้ว เรื่องจะถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่ทันที

-  หากผู้รับกำจัดรายใดรายหนึ่งไม่ตอบรับ ครบ  3 วันแล้ว รายการที่มีผู้ตอบรับจากผู้รับกำจัดเท่านั้นจะถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่พิจารณา 

                        3)  เจ้าหน้าที่พิจารณาการขออนุญาต โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 วันทำการ และจะแจ้งผลให้ผู้ก่อกำเนิดทราบ โดยสามารถตรวจสอบสถานะ  ได้ที่ เมนู G03 ตรวจสอบผลการพิจารณาและพิมพ์หนังสือแจ้งผลการพิจารณา (กรณีผ่าน net)

***  ประเด็นนี้ ผมแนะนำให้ทางโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย ยื่นรายการของเสียทั้งเป็นของเสียอันตรายและไม่อันตราย คราวเดียวทั้งหมด ไม่ควรทะยอยยื่นนะครับ เพราะระหว่างรอการอนุญาต ท่านจะไม่สามารถยื่นรายการเพิ่มเติมได้เลยครับ *** (ปิยะชัย ***

 

Q5:: ถ้ามีเลขประจำตัว 13 หลักและรหัสผ่านหรือรหัสประจำตัวผู้ใช้ (เลขทะเบียนโรงงาน) และรหัสผ่านแล้ว เมื่อเข้าสู่ระบบ  และระบบแจ้งว่า ไม่พบสมาชิกดังกล่าวในระบบ หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

A5:: 1)ให้ตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้ใช้ ถ้าเป็นเลขทะเบียนโรงงาน ***ห้ามวรรคห้ามจุด*** (ยกเว้นโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม)  เช่น    

 3ส.-48(2)-1/45ปข.  > ส3-48(2)-1/45ปข 

                                  3-105-1/48 อย.    > 3-105-1/48อย

            หรือถ้าเป็นรหัสผ่านของเลข 13 หลัก เช่น qOlx]eR อาจพิมพ์อักษรผิด เช่น O กับ 0  หรือ l กั เลขหนึ่งหรือตัว I

                        หรือถ้าโรงงานของท่านอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม  อาจเกิดจากเลขทะเบียนไม่ตรงกับฐานข้อมูลของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการตามข้อ 2)

2)               หากท่านดำเนินการตามข้อ 1) แล้ว ยังไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้ ให้ปฏิบัติดังนี้

2.1    เข้าใช้งานเมนูลืมรหัสผ่าน http://iwmb2.diw.go.th/rem_pass.asp  กรอกรหัสประจำตัว และ E-Mail ของท่าน จากนั้นรอตรวจสอบรหัสผ่านที่จะแจ้งไปทาง E-Mail หรือ

2.2    ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดนี้ http://www2.diw.go.th/e-license/checkpwd.pdf

 

Q6:: ไม่ทราบรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่าน เนื่องจากมีการสมัครโดยเจ้าหน้าที่คนเก่าที่ลาออกไปแล้ว  A6::  ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดนี้ http://www2.diw.go.th/e-license/checkpwd.pdf

 

                        Q7::  ต้องการเปลี่ยนอีเมลที่แจ้งไว้กับระบบจะต้องทำอย่างไรบ้าง

A7::  ให้จัดส่งเอกสารตามรายละเอียดนี้ http://www2.diw.go.th/e-license/checkpwd.pdf

 

Q8::  การสมัครใช้บริการอีกกี่วันถึงจะได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่าน

A8::  เมื่อท่านสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งรหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านทันที               

 

Q9::  การสมัครใช้บริการในช่องที่ให้กรอกหมายเลขบัตรประจำชน สำหรับชาวต่างชาติต้องทำอย่างไร

A9::  พิมพ์เฉพาะตัวเลข  จากนั้นให้เอาเลขศูนย์มาพิมพ์ไว้ข้างหน้าให้ครบ 13 หลัก 

 

Q10:: ระบบแจ้งว่า วันเริ่มประกอบกิจการไม่ตรงกับฐานข้อมูล

A10::  ท่านสามารถดูวันเริ่มประกอบกิจการได้ดังนี้

-  สำหรับโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม  ดูจากใบรับแจ้งประกอบอุตสาหกรรม (กนอ. 03/2) -  สำหรับโรงงานที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและมีใบ รง.4 ให้ดูจากลำดับที่ 3 ข้อ 2

 

                Q11::  ระบบแจ้งว่า ไม่พบหมายเลขทะเบียนโรงงานนี้

A11::  อาจเกิดจากไม่มีข้อมูลโรงงานในระบบทะเบียนโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือการ

พิมพ์เลขทะเบียนโรงงานไม่ตรงกับฐานข้อมูล สำหรับโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมฯ ต้องส่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) หน้า 1,3,7,8 หรือโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมฯส่งใบอนุญาตใช้ที่ดินหรือใบรับแจ้งประกอบอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบข้อมูล พร้อมเขียนปัญหา ลงชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน และแฟกซ์มาที่ 0 2202 4177

 

Q12::  เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบแจ้งว่า โรงงานท่านมีสถานะเป็นเลิกประกอบกิจการ

A12::  อาจเกิดจากมีการปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงานหรือเปลี่ยนหรือยกเลิกเลขทะเบียนเดิม

        ผู้ประกอบการต้องส่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หน้า 1,3,7,8,9 หรือส่งใบต่ออายุหรือเอกสารของการนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่แสดงว่าโรงงานของท่านยังประกอบกิจการอยู่มาที่ 0 2202 4177  (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  เพื่อตรวจสอบข้อมูล พร้อมแจ้งผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์

 

                Q13::  ชื่อโรงงาน ที่อยู่  การประกอบกิจการ ไม่ตรงกับใบอนุญาต เนื่องจากมีการโอนหรือการเปลี่ยนชื่อหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโรงงานหรือที่ตั้งสำนักงาน

                A13::  ให้ผู้ประกอบการแฟกซ์หลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาที่  0 2202 4177 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ถ้าโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมฯให้แฟกซ์หลักฐานของการนิคมอุตสาหกรรมที่มี

ข้อความแสดงถึงความเปลี่ยนแปลง

                                ถ้าโรงงานตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมให้แฟกซ์ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (รง.4) หน้า 1,3,7,8

 

            Q14::  ไม่สามารถแนบไฟล์ประกอบการขออนุญาต หรือ ยื่น สก.3,สก.4 หรือ สก.5 ได้

        A14::  ให้ปฏิบัติดังนี้

-        ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ส่งมีขนาดโตเกินไปหรือไม่ แนะนำให้ใช้ไฟล์ล่ะไม่เกิน 3 Kilobyte

-        ให้ท่านปิด Browser แล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ และ login และใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 

            Q15::  เข้าสู่ระบบแล้วระบบให้กลับไป Login ใหม่

        A15::  ปัญหานี้เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดตั้งโปรแกรมแกรมบนเครื่องของผู้ใช้งานให้ท่านปรับแต่ง Browser Option ของท่านดังนี้

      เข้าเมนู Tools - > Internet Option - > Security Setting -> Medium -> Reset

      เข้าเมนู Tools - > Internet Option - > Privacy -> Low

ปิด Browser แล้ว เปิด Browser และใช้งานใหม่อีกครั้ง

 

การติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ปัญหา

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร

-                    เกี่ยวกับข้อมูลโรงงาน

-     สอบถามเกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. 0 2202 4129

โทรสาร 0 2202 4177

-                    เกี่ยวกับการแจ้งขนส่ง

-                    การแก้ไขใบแจ้งการขนส่ง

-                    การขอเลข 13 หลัก

ส่วนกำกับการขนส่ง สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

ส่วนกำกับการขนส่ง

โทร. 0 2202 4017

         0-2202-4127

โทรสาร 0-2202-4167

-                    สอบถามเกี่ยวกับการขออนุญาต

-                    รหัสวัสดุไม่ใช้แล้ว

-                    ปัญหาเกี่ยวกับติดตามการอนุญาต

-                    ข้อกฎหมาย

ส่วนบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศ สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

ส่วนอนุญาต

โทร.  0-2354-3183

          0-2202-4195

          0 2202 4168

โทรสาร

          0-2202-4003

 

Source : http:// iwmb2.diw.go.th/documents/FAQG.doc

 

*** สำหรับการยื่นiรายการของเสียอุตสาหกรรมประจำปี สก.3 นั้น ท่านจะต้องยื่นให้ครบตามที่ทางกรมโรงงานฯอนุมัติครับ รวมทั้งของเสียอันตราย และของเสียไม่อันตรายของปีที่ผ่านมา  ภายใน 1 มีนาคมของปีถัดไป  และให้สำเนาแจ้งไปยังนิคมอุตสาหกรรม ที่โรงงานของท่านตั้งอยู่ด้วยครับ ส่วนของเสียขยะมูลฝอย ท่านไม่จำเป็นต้องยื่นให้กับกรมโรงงาน แต่ต้องยื่นให้นิคมอุตสาหกรรม ที่โรงงานของท่านตามประกาศการนิคมฯ ฉบับที่ 79/2554 ***ปิยะชัย ****

*** กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นทางเน็ตได้ทันภายใน 1 มีนาคม ท่านจะต้องยื่นด้วยเอกสารเท่านั้น ไม่แนะนำให้ยื่นทางไปรษณีย์ตอบรับ แม้ว่าจะกระทำได้ก็ตาม แต่แนะนำให้ยื่นทางเอกสารด้วยตนเอง เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของราชการและ/หรือนิคมอุตสาหกรรม ลงนามรับเรื่องจะดีกว่าครับ ***ปิยะชัย ****

*** การยื่นเอกสารเพื่อควบคุมของเสียนั้น ใช้บังคับเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น  ไม่จำเป็นว่าท่านจะขอการรับรอง ISO 14001 หรือไม่ หากท่านไม่ได้อยู่ในข่ายโรงงาน ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ***ปิยะชัย ****

 
ผู้ชม 5,371 วันที่ 07 มีนาคม 2555