กฎหมายเกี่ยวกับการนิคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับ ISO มีไม่มากครับ ผมขอสรุปเป็นหมวดๆไว้ดังนี้

ปิยะชัย  จันทรวงศ์ไพศาล

[email protected], [email protected]

1.       กฎหมายเกี่ยวกับน้ำเสีย

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๔๕/๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม

 

2.       กฎหมายเกี่ยวมลพิษทางอากาศ

ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย กำหนดประเภทโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๕๓

 

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๔๖/๒๕๔๑ เรื่อง การกำหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

 

3.       กฎหมายเกี่ยวกับขยะของเสีย

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๒๕/๒๕๔๗ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในนิคมอุตสาหกรรม

 

4.       กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนและระยะเวลาให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร และการกำหนดตำแหน่งหน้าที่การทำงานให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตให้ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม

 

5.       กฎหมายอื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๙/๒๕๕๒ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๐๐/๒๕๕๑ เรื่อง ประเภทกิจการการบริการที่อนุญาตให้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมบริการ

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

 

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตสำหรับของที่เป็นเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ และวัตถุดิบ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม

 

 

ผู้ชม 3,629 วันที่ 13 มิถุนายน 2554