รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> การขนย้ายของเสียอันตราย
 
ของเสียอันตรายที่ขนออกนอกโรงงาน จะต้องดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป้นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4( พ.ศ 2553 ) หรือไม่
 
ผู้ตั้ง : Patcharaporn Arachaum วันที่ : 11 ก.ย. 56 09:04:06 น. ผู้ชม : 14,952
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณสำหรับการคำตอบนะค่ะ
 
ผู้ตั้ง : Patcharaporn Arachaum วันที่ : 12 ก.ย. 56 12:19:15 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
โดยความเห็นของผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการครับ เพราะเป็นกฎหมายคนละส่วนงานและมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้อง ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4( พ.ศ 2553 )กำหนดว่า วัตถุอันตราย หมายถึง สินค้าอันตราย ซึ่งได้แก่ สาร สิ่งของ วัตถุ หรือวัสดุใดๆที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคน สัตว์ ทรัพย์สิน หรือ สิ่งแวดล้อมระหว่างทำการขนส่ง โดยจำแนกเป็นวัตถุอันตราย 9 ประเภทด้วยกัน แต่ในขณะที่ ของเสียอันตราย ในขณะที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ระบุว่า ของเสียอันตราย หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบ หรือ ปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย
ย่อมหมายความว่า กฎหมายที่นำมาประยุกต์ใช้มาจากหน่วยงานของรัฐที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ของเสียอันตรายเป็นวัสดุเหลือใช้จากการดำเนินงานของโรงงาน ในขณะที่วัตถุอันตราย ไม่ได้เป็นวัสดุเหลือใช้ ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุดิบหรือเคมีวัตถุเพื่อใช้กระบวนการผลิต
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากการนำเข้าหรือส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นของเสียเคมีวัตถุตาม พรบ.วัตถุอันตราย พศ.2535 และของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล ย่อมไม่เข้าข่ายตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบ อนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๓ เช่นกัน (อ่านรายละเอียดใน
http://www2.diw.go.th/iwmb/form/manual%20basel%20%28%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%29.pdf)

 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 11 ก.ย. 56 23:09:14 น.