รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> กฎกระทรวงระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ.2556
 
ถ้าเราใช้ก๊าซ NG จาก ปตท.โดยการขนส่งทางท่อและสถานีจ่ายก๊าซอยู่ภายในบริษัท แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของ ปตท. เราจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ไหมคะ "กฎกระทรง ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ.2556"
 
ผู้ตั้ง : ลาภิณี ต้นทรัพย์ วันที่ : 20 ก.ค. 56 14:43:06 น. ผู้ชม : 13,490
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยครับ โดยเฉพาะหมวด 7 การป้องกันและระงับอัคคีภัย และ หมวด 8 การควบคุม ทั้งนี้ เราพิจารณาจากคำจำกัดความตามประกาศฯดังกล่าว ดังนี้
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า สถานประกอบการที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือไม่

“สถานที่ใช้ก๊าซ” หมายความว่า สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ ๓ ให้สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศนี้

ดังนั้น ให้ศึกษาจากประกาศฯดังกล่าวด้วยครับ ผมจัดอยู่ในหมวดการควบคุมก๊าซครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 20 ก.ค. 56 16:23:58 น.