รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> อบรมดับเพลิงเบื้องต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ
 
ให้หน่วยงานราชการ เช่น เทศบาล อบต. มาทำการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ซ้อมอพยพหนีไฟให้ ปัจจุบันยังใช้ได้หรือไม่? (กฎ กท อัคคีภัย 2555)
 
ผู้ตั้ง : Mr.Mongkol วันที่ : 26 ก.พ. 56 10:25:18 น. ผู้ชม : 14,728
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ฟังวิทยากรจากแรงงานมาบรรยาย ไม่ได้เน้นตรงบทเฉพาะกาล
ขอบคุณมากครับ
 
ผู้ตั้ง : Mr.Mongkol วันที่ : 27 ก.พ. 56 09:11:41 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
จากบทเฉพาะกาลข้อ 31-32 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งระบุว่า
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นหน่วยงานที่ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงหรือฝึกซ้อมหนีไฟ ได้แก่
(๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
(๒) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
(๓) หน่วยงานดับเพลิงของเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา
(๔) หน่วยงานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
ด้วยเหตุนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานราชการตามวงเล็บ 1-3 ก็ได้ครับ อาจจะเป็นหน่วยงานเอกชนก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติและได้รับการอนุญาตตามที่อธิบดีกำหนดตามวงเล็บ 4 ซึ่งองค์กรของท่านจะต้องตรวจสอบหนังสืออนุญาตจากผู้ให้บริการฝึกอบรมให้ชัดเจน ที่สำคัญคือให้ตรวจสอบว่าทะเบียนรับอนุญาตดังกล่าวยังไม่หมดอายุด้วยนะครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 26 ก.พ. 56 18:48:53 น.