รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เรียน อาจารย์

เนื่องจากมีข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพในสาขาที่โรงงานมีการดำเนินการ (การจัดการสารเคมี, การควบคุมมลพิษ และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ดังนั้นทางโรงงานมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้บุคลากรที่รับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าวไปสอบใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ จะผิดข้อกำหนดในระบบ ISO 14001 หรือไม่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : Saowanee.k วันที่ : 11 พ.ย. 58 13:38:41 น. ผู้ชม : 14,691
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ด้วยเหตุนี้ หากสถานประกอบกิจการใด จำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์ตามลักษณะดังกล่าว จึงจำเป็นต้องไปสอบรับใบอนุญาตด้วยครับ เพืื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ 7.2 Competence ของระบบ ISO 14001:2015 ที่ระบุว่า "องค์กรต้อง:
a) กำหนดความสามารถที่จำเป็นของบุคลากรที่ทำงานภายใต้การควบคุมที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับที่ปฏิบัติให้สอดคล้องโดยสมบูรณ์
b) ทำให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความสามารถบนพื้นฐานการศึกษา, การฝึกอบรมหรือ ประสบการณ์ ที่เหมาะสม
c) พิจารณาถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
....
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 16 พ.ย. 58 21:11:16 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 มาตรา 3 บัญญัติให้ วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม หมายถึงวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขานิวเคลียร์ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย และสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ทั้งนี้บุคคลที่จะประกอบวิชาชีพในสาขาดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) และมาตรา 41 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม โดยมิได้รับใบอนุญาติจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว้นแต่เป็นการกระทำในอำนาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดังนั้น สชวท.จึงได้ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมแต่ละสาขา ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 โดยมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 นี้ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมดังกล่าว
โดยลักษณะของงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ มีสองลักษณะดังนี้
(๑) สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมด้านกลั่นกรองโครงการ ด้านกําหนดขอบเขต ด้านจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านประเมินผลการดําเนินงาน
(๒) สาขาการควบคุมมลพิษ ครอบคลุมด้านวิเคราะห์ตรวจสอบ ด้านออกแบบระบบ ด้านเดินระบบ ด้านบํารุงรักษาระบบ ด้านจัดการ ด้านอํานวยการ และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษเสียง ความสั่นสะเทือน ของเสียอันตราย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
ปัจจุบัน สขวท.ประกาศรับสมัครและสอบรับบอนุญาตแล้วครับ รายละเอียดให้ไปที่เวป สชวท.
http://www.cstp.or.th/index.php/page/index?key=index
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 16 พ.ย. 58 21:04:50 น.