รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> การส่งกำจัด Chemical Waste
 
การส่งกำจัด Chemical Waste จำเป็นต้องทำ MSDS ประเภทของเสียสารเคมีตัวนั้นขึ้นมาใหม่ต่างหากรึเปล่า หรือใช้MSDS ของสารเคมีตัวนั้นแทนได้เลย
 
ผู้ตั้ง : วชราพร ด้วงชมภู วันที่ : 12 มิ.ย. 57 16:45:02 น. ผู้ชม : 14,398
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ เนื่องจากมีผู้สนใจโทรสอบถามว่า หากมีการครอบครองสารเคมีอันตรายบางรายการที่ใช้ห้อง Lab หรือสารเคมีอันตรายบางชนิดที่มีการนำเข้ามาทดลองใช้แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้แล้ว จะต้องทำ MSDS หรือไม่ ในกรณีเช่นนี้ จะต้องทำ MSDS และยื่นเอกสาร สอ. 1 หรือ วอ.อก.7 (ตามลักษณะของสารเคมีอันตรายดังกล่าว) ไม่ถือเป็นของเสียเคมีวัตถุนะครับ แต่นำไปกำจัดเป็นเสมือนหนึ่งของเสียอันตราย กรณีแบบนี้จึงจะนับเป็นของเสียเคมีวัตถุ ไม่ต้องทำ MSDS
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 20 ส.ค. 57 14:19:33 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุว่า “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ยกเว้นของ
เสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) และเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย ก็ไม่มีรายการของเสียเคมีวัตถุอยู่ในบัญชีรายชื่อด้วยครับ
ดังนั้น จึงไม่ต้องทำ MSDS สำหรับของเสียเคมีวัตถุครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 12 มิ.ย. 57 23:07:27 น.