1. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง ใบรับรองแรงงานประมง
วันที่ประกาศ : 02-12-2019       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
วันที่ประกาศ : 27-11-2019       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
วันที่ประกาศ : 31-10-2019       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 31-10-2019       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการร่วมดำเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 29-10-2019       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยเครื่องของก๊าซและฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
วันที่ประกาศ : 18-10-2019       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง
วันที่ประกาศ : 18-10-2019       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 16-10-2019       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 16-10-2019       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยเงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 16-10-2019       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียน บัญชีรายชื่อ และทะเบียนสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
วันที่ประกาศ : 07-10-2019       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
วันที่ประกาศ : 07-10-2019       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบการแจ้งผลการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 04-10-2019       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนสำหรับการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 01-10-2019       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 01-10-2019       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 23-09-2019       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด น้ำเสีย
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 17-09-2019       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ : 02-09-2019       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ประกาศ : 02-09-2019       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ขั้นตอนการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ประกาศ : 29-08-2019       รายละเอียด