1. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดแร่ ปริมาณแร่ สภาพ และพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมเกี่ยวกับการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ หรือการขนแร่ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 17-11-2023       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด หม้อไอน้ำ
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปีต่อการตรวจทดสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 14-11-2023       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 31-10-2023       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 31-10-2023       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 30-10-2023       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 30-10-2023       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงและหลักเกณฑ์การประเมิน
วันที่ประกาศ : 26-10-2023       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
วันที่ประกาศ : 18-10-2023       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การเทียบเท่าวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันที่ประกาศ : 18-10-2023       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด การควบคุมก๊าซ
  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 12-10-2023       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด การควบคุมก๊าซ
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการ กรณีเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อชำรุดเสียหาย พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 10-10-2023       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการโทรคมนาคมหรือบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 03-10-2023       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 28-09-2023       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ๒)
วันที่ประกาศ : 26-09-2023       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 26-09-2023       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 22-09-2023       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวัด การรายงานผล การแจ้งเหตุขัดข้อง การแจ้งหยุดหน่วยการผลิต สำหรับโรงงานที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 22-09-2023       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  กรมควบคุมมลพิษ ขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และใช้น้ำมันปิโตร
วันที่ประกาศ : 22-09-2023       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน จากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ประกาศ : 18-09-2023       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การแจ้งกำหนดการให้บริการ และการรายงานสรุปผลการให้บริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้รับใบสำคัญและผู้รับใบอนุญาต
วันที่ประกาศ : 07-09-2023       รายละเอียด