1. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  กฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 22-01-2021       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 18-01-2021       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การมอบหมายให้บุคคลหรือสถาบันให้ความเห็นประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
วันที่ประกาศ : 14-01-2021       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (ฉบับที่
วันที่ประกาศ : 08-01-2021       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 07-01-2021       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงการแจ้งขยายโรงงานจำพวกที่ ๓ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 07-01-2021       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 07-01-2021       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงานหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหม่ สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 07-01-2021       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 05-01-2021       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 30-12-2020       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 30-12-2020       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 30-12-2020       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด น้ำเสีย
  ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 30-12-2020       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 30-12-2020       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 30-12-2020       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 30-12-2020       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการใช้น้ำประปา
วันที่ประกาศ : 23-12-2020       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหน่วยงานจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
วันที่ประกาศ : 08-12-2020       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 03-12-2020       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
วันที่ประกาศ : 03-12-2020       รายละเอียด