1. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวดขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 21-06-2022       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 17-06-2022       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบคำขอ ใบรับคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับการให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 16-06-2022       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กำหนดหลักฐานรับรองความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสีสำหรับการขอรับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 13-06-2022       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด มลพิษทางอากาศ
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 10-06-2022       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 06-06-2022       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด รังสี
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแจ้งประเภทต้นกำเนิดรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งต้นกำเนิดรังสีตั้งอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการแจ้งการครอบครองหรือใช้ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
วันที่ประกาศ : 06-06-2022       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ
วันที่ประกาศ : 31-05-2022       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวด : หมวด รังสี
  กฎกระทรวงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีเป็นเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 27-05-2022       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ : 25-05-2022       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงกลาโหม หมวด : หมวด ยุทธภัณฑ์
  พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 23-05-2022       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด น้ำเสีย
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๘๑/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
วันที่ประกาศ : 23-05-2022       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 18-05-2022       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 29-04-2022       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 25-04-2022       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 12-04-2022       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีกำรลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 11-04-2022       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 11-04-2022       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 11-04-2022       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ด้านการตรวจสอบหรือรับรองโรงงานหรือเครื่องจักร พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 11-04-2022       รายละเอียด