1. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 02-07-2020       รายละเอียด

2. กระทรวง : กระทรวงพลังงาน หมวด : หมวด พลังงาน
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหน่วยการวัดปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ ในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 30-06-2020       รายละเอียด

3. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือให้จอดแพ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 25-06-2020       รายละเอียด

4. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 25-06-2020       รายละเอียด

5. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด วัตถุอันตราย
  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 22-06-2020       รายละเอียด

6. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด หม้อไอน้ำ
  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขยายระยะสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง
วันที่ประกาศ : 22-06-2020       รายละเอียด

7. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ว่าด้วยการยื่นแบบคำขอทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 19-06-2020       รายละเอียด

8. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั่วไป
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 19-06-2020       รายละเอียด

9. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 19-06-2020       รายละเอียด

10. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานประกันสังคมเรื่องค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ
วันที่ประกาศ : 18-06-2020       รายละเอียด

11. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน)(ฉบับที่2)
วันที่ประกาศ : 18-06-2020       รายละเอียด

12. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ระเบียบสำนักงงานประกันสังคมว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533(ฉบับที่2)พ.ศ.2563
วันที่ประกาศ : 17-06-2020       รายละเอียด

13. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด กฎหมายอื่นๆ
  กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขการบำรุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 10-06-2020       รายละเอียด

14. กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้
วันที่ประกาศ : 09-06-2020       รายละเอียด

15. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 09-06-2020       รายละเอียด

16. กระทรวง : กระทรวงคมนาคม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 09-06-2020       รายละเอียด

17. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 08-06-2020       รายละเอียด

18. กระทรวง : กระทรวงแรงงาน หมวด : หมวด กฎหมายแรงงาน
  ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 08-06-2020       รายละเอียด

19. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ประกาศ : 08-06-2020       รายละเอียด

20. กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม หมวด : หมวด กฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ประกาศ : 08-06-2020       รายละเอียด