โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่จะต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ดร.ปิยะชัย  จันทรวงศ์ไพศาล

[email protected], [email protected]

ตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี ๒๕๕๙ กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่จะส่งรายการการจัดการพลังงาน ภายในเดือน ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (สำหรับผลการปฏิบัติงานในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๙) ต้องมีผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.      โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่ ๒,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือ ๒,๓๕๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือ

๒.      โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๔๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป  โดยไม่รวมถึงโรงงานควบคุมเอกชนและอาคารควบคุมเอกชนที่มีระยะเวลาดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ สำหรับรอบปี ๒๕๕๙ น้อยกว่า ๑๘๐ วัน

กล่าวโดยสรุปคือว่า โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ประมาณ ๑,๐๙๘ แห่งจะต้องมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแล้ว เพื่อยื่นรายงานฯ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

สำหรับรายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จำนวน ๑,๐๙๘ แห่ง อ้างอิงตามลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

http://www.thaienergyauditor.org/attachments/view/?attach_id=103406

 

*****End of Article*****

 

ผู้ชม 10,094 วันที่ 09 มกราคม 2560