FDIS/ISO 14001:2015

ปิยะชัย  จันทรวงศ์ไพศาล, Ph.D

[email protected], [email protected]

www.pyccenter.com

เมื่อวันที่ 2 กค.2558 ISO ประกาศเผยแพร่ ISO 14001:2015 ฉบับร่างสุดท้าย ก่อนที่จะมี ISO 14001:2015 ฉบับมาตรฐานซึ่งคาดว่าจะประกาศในราวเดือนกันยายน 2558 โดยในที่ประชุมแสดงความเห็นเพียงการปรับถ้อยคำเล็กน้อย จึงคาดหมายได้ว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของฉบับมาตรฐาน ให้มีความแตกต่างไปจาก FDIS มากนัก

โดยสรุปภาพรวมของ FDIS 14001 จะเขียนข้อกำหนดตามโครงสร้างระดับสูง (HLS-High Level Structure) และมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (Strategic environmental management)

เป็นข้อกำหนดใหม่ที่ต้องเข้าใจในบริบทขององค์กร (Context of organization) ทั้งประเด็นภายในและภายนอก ที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)

เป็นข้อกำหนดใหม่ที่เน้นถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งต้องแสดงถึงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าผู้รำระดับสูงจะมอบหมายให้ผู้อื่นทำหน้าที่เป็น EMR ก็ตาม แต่ยังคงต้องรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting the environment)

นโยบายสิ่งแวดล้อมต้องแสดงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งจะรวมไปถึงว่าคำว่าป้องกันมลพิษ (Prevention of pollution)” และพันธะผูกพันอื่นๆ เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ การประยุกต์ใข้หรือปกป้องการหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ หรือ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีนิยามที่ชัดเจนในความหมายของคำว่า “ ปกป้อง(Protection)”

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental performance)

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งในการปรับปรุงผลการดำเนินงานจะเกี่ยวกับการจัดการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องตัดสินใจในเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ตัวชี้วัดที่ถูกต้องและเหมาะสม.

แนวคิดวัฏจักรชีวิต (Lifecycle thinking)

องค์กรจำเป็นต้องขยายการควบคุมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากความต้องการด้านวัตถุดิบไปจนถึงการจัดการเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน (End-of-life) แต่ข้อกำหนดไม่ได้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าต้องทำถึงขนาดการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA-Lifecycle Assessment) เพียงแต่ต้องตระหนักถึงการควบคุมและผลกระทบจากผลิตภัณฑ์และบริการในแต่ละขั้นตอน

การสื่อสาร (Communication)

เน้นการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะการตัดสินใจการสื่อสารสู่ภายนอกในความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ

การจัดการด้านเอกสาร (Documentation)

ต่อไปนี้จะไม่มีคำว่า “บันทึก (Record)” แต่จะใช้คำว่า “ข้อมูลเอกสาร (Documented information)” แทน ซึ่งองค์กรต้องมีความยืดหยุ่นในการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน นอกจากนี้รูปแบบของเอกสารจะรวมอยู่ในหลากหลายแบบ เช่น เป็นกระดาษ, สื่ออิเล็กทรอนิกส์, คลาวด์ (cloud) เป็นต้น

ท้ายที่สุด ISO มีข้อสรุปว่า ISO 14001:2004 ยังคงสามารถให้การรับรองต่อไปได้อีก 3 ปีโดยประมาณ นับจาก ISO 14001:2015 ฉบับใหม่ประกาศใช้ จึงทำให้องค์กรหลายแห่งไม่ต้องเร่งรีบการปรับเปลี่ยนเป็น ISO 14001 version ใหม่ ในราวปลายปีนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า ISO 14001:2015 มีจุดเด่นหลายประการที่ช่วยผลักดันให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิผลมากกว่าเดิม

*****End of Article*****

 

ผู้ชม 7,502 วันที่ 08 กรกฎาคม 2558