การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. 2555

 

 

ปิยะชัย  จันทรวงศ์ไพศาล


[email protected], [email protected]

 

โดยระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2555  ระบุไว้ชัดเจนว่า การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน, การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการขออนุญาตขยายโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมฯดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เป็นเหตุให้หลายๆโรงงานไม่อาจขอขยายโรงงานได้ในหลายๆพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงขอสรุประเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมฯ เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจดังต่อไปนี้

1.         โรงงานใดๆที่อยู่ในข่ายต้องทำ EHIA ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว หรือโรงงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ที่ได้ดำเนินการตามมาตร 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่าได้จัดให้มีการรับฟังคำคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบนี้แล้ว

2.         การรับฟังความคิดเห็นโดยหน่วยงานรัฐ ต้องให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงงานที่จะขอออกใบรับแจ้ง ขอออกใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน และให้รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณา

3.         ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับใบแจ้งหรือคำขอปิดประกาศเรื่องการรับฟังความคิดเห็นตามแบบ 1 ท้ายระเบียบนี้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนรับข้อมูลอย่างน้อยตามที่กำหนดในระเบียบฉบับนี้

4.         การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ซึ่งได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่ หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร, ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่, ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ สำนักงานเขตในท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่, สถานที่ตั้งโรงงาน

5.         ถ้าเป็นโรงงานจำพวกที่ 2 จะใช้ระยะเวลาการปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีกำหนด 7 วัน และถ้าเป็นโรงงานจำพวกที่ 3 มีกำหนด 15 วันสำหรับการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการปิดประกาศดังกล่าวให้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐผู้รับใบแจ้งหรือคำขอ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับแต่วันที่ระบุในประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

6.         เมื่อครบกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามแบบ 5 ท้ายระเบียบนี้ แล้วประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ณ สถานที่ที่ระบุในข้อ 4

7.         การพิจารณาใบแจ้งหรือคำขอ ให้นำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

7.1      กรณีไม่มีความคิดเห็นใดๆ ของประชาชน ให้พิจารณา โดยถือว่าได้รับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณาแล้ว

7.2      กรณีมีความคิดเห็นของประชาชน หากจะมีการออกใบรับแจ้งหรือใบอนุญาต จำเป็นต้องมีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ อันเนื่องจากความคิดเห็นนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาต กำหนดเงื่อนไขได้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย

7.3      กรณีมีผู้คัดค้านการออกใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตพิจารณาตามเหตุผลภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏ  โดยอาจดำเนินการตามความข้างต้น

7.4      กรณีมีความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและคัดค้านการออกใบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตพิจารณาตามความข้างต้น

8.         กรณีมีผู้คัดค้านการออกใบรับแจ้งและได้มีการออกใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบรับแจ้งหรือผู้อนุญาตประกาศผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลแห่งการพิจารณา ตามแนบ 6 ท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ประชาชนทราบไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในข้อ 4

9.         หน่วยงานของรัฐผู้รับใบแจ้งหรือคำขอ จะต้องเก็บรักษาสำเนาเอกสาร จนกว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานจะเลิกประกอบกิจการโรงงาน โดยอายุการเก็บรักษาและการทำลายสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พศ.2526

10.      กรณีมีเหตุต้องตีความหรือวินิจฉัย ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ด้วยเหตุนี้ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องศึกษาบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบฯดังกล่าวให้เข้าใจ  สำหรับผู้สนใจระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. 2555 ผู้เขียนแนบคู่ฉบับตามลิงค์ข้างล่างนี้ครับ http://www.pyccenter.com/images/file/20140102151317_file2.pdf

*****End of Article*****

 

ผู้ชม 7,373 วันที่ 02 มกราคม 2557