EICC (ELECTRONIC INDUSTRY CODE OF CONDUCT)

จรรยาบรรณทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ตอนที่ 1

 

ปิยะชัย  จันทรวงศ์ไพศาล

[email protected], [email protected]

 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์เริ่มสร้างมาตรฐานการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน การเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การคุ้มครองแรงงานที่เป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ดังนั้นจรรยาบรรณทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิต OEM (Original Equipment Manufacturers, ผู้ให้บริการ EMS (Electronic Manufacturing Service) firms และผู้ออกแบบ ODM (Original Design Manufacturers) ตามกระบวนการ Supply Chains จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ในประเทศไทยไม่อาจหลีกพ้นที่ต้องปฏิบัติตาม

 

เพื่อให้จรรยาบรรณทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ประสบความสำเร็จ ทำให้ suppliers ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ยอมรับ และปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดไว้โดยนำมาจาก มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หมายความว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์คือผู้ที่ยอมรับข้อเสนอจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย (Stakeholders) เพื่อพัฒนา และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ (EICC)

 

ผลกระทบที่ตามจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ EICC น่าจะเป็นผลดีต่อลูกจ้าง พนักงานและราชการไทยที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงาน ปัญหาค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์นาจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต แต่เมื่อมองกลับในอีกมุมหนึ่ง โดยเฉพาะประเด็นความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการในไทย ย่อมเป็นภาระต้นทุนไม่น้อยที่จะดำเนินการให้เป็นไปตาม EICC อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงนำองค์ประกอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ มาอธิบายและเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางต่อไปในอนาคต

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ (EICC) แบ่งออกเป็น 5 หมวดหลัก คือ

1.               แรงงาน

2.               สุขภาพและความปลอดภัย

3.               สิ่งแวดล้อม

4.               ระบบการบริหารจัดการ

5.               จริยธรรม

 

หมวดที่ 1    แรงงาน

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม EICC  ต้องให้คำมั่นในการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชนของพนักงานและความเคารพในศักดิ์ศรีด้วยความเข้าใจของสังคมสากล   การยอมรับมาตรฐานสากลด้านแรงงาน เช่น ILO (International Labor Standards), Ethical Trading Initiative (ETI) ถูกนำมาใช้ใน EICC และเพื่อใช้เป็นข้อมูลเสริมที่เป็นประโยชน์

มาตรฐานด้านแรงงานต่างๆ ได้แก่

1.1                เสรีภาพในการสมัครใจทำงาน

แนวทางปฏิบัติ

·        การทำงานภายในองค์กรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ห้ามใช้การบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง

·        พนักงานมีอิสระที่จะออกจากงานได้ด้วยเหตุผลอันสมควร

·        พนักงานไม่จำเป็นต้องส่งมอบเอกสารทางราชการใดๆ พาสปอร์ตหรือใบอนุญาตการทำงานเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขการจ้างงาน

1.2     หลีกเลี่ยงการใช้แรงงานเด็ก

ความหมายของ “เด็ก” หมายถึงบุคคลทำงานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี (หรือ 14 ปี แล้วแต่กฏหมายของแต่ละประเทศกำหนดไว้)หรือต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรืออายุต่ำกว่าการจ้างงานของประเทศ ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขใดเข้มงวดกว่า

แนวทางปฏิบัติ

·           ห้ามใช้แรงงานเด็กในทุกขั้นตอนการผลิตสินค้า

·           การใช้โรงงานเป็นสถานที่ของโครงการฝึกงานต้องปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที่ได้กำหนดไว้

·           พนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรทำงานในสถานที่ที่อาจมีอันตรายต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพ

1.3     ชั่งโมงการทำงาน

แนวทางปฏิบัติ

·        การทำงานแต่ละสัปดาห์ ต้องไม่เกินเกณฑ์สูงสุดตามที่กฏหมายกำหนดไว้

·        การทำงานในหนึ่งสัปดาห์ไม่ควรเกิน 60 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงทำงานล่วงเวลา ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

·        พนักงานควรได้รับอนุญาตให้หยุดงานได้อย่างน้อยหนึ่งวันต่อหนึ่งสัปดาห์

1.4     ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ

แนวทางปฏิบัติ

·        ค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการต่างที่ควรได้รับต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·        ค่าชดเชยที่จ่ายให้กับพนักงานต้องปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวกับค่าจ้าง

·        ค่าล่วงเวลา (OT) ต้องมีอัตรามากกว่าค่าจ้างปกติตามกฎหมาย

·        ห้ามหักค่าจ้างกับพนักงานในกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทางวินัย หรือในกรณีที่เป็นเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของบริษัท

1.5     มนุษยธรรม

แนวทางปฏิบัติ

·        นโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมนุษยธรรมต้องถูกกำหนดขึ้นอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนทราบภายในบริษัท

·        ต้องไม่มีการลงโทษใดๆแก่พนักงานโดยขัดต่อหลักมนุษยธรรม ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การเฆี่ยนตี การบังคับด้านจิตใจ หรือ การลงโทษทางร่างกาย หรือ วาจาหรือใช้วิธีข่มขู่ คุกคามใดๆแก่พนักงาน

1.6     ห้ามเลือกปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ

·        บริษัทต้องมีพันธะผูกพันที่ทำให้สถานประกอบการปราศจากการคุกคาม และปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย

·        บริษัทไม่ควรนำการเลือกปฏิบัติมาใช้เช่นเรื่อง เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว อายุ เพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ เผ่าพันธุ์ คนพิการ คนท้อง ศาสนา การเมือง สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ สถานภาพสมรส หรือในการว่าจ้างงาน และการปฏิบัติในการทำงาน เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การให้รางวัล และส่งเสริมการฝึกอบรม

·        ห้ามบริษัทนำผลการตรวจร่างกายมาใช้ในการเลือกปฏิบัติแก่พนักงานหรือผู้ที่กำลังจะเข้าทำงาน

1.7     เสรีภาพในการสมาคม

แนวทางปฏิบัติ

·        บริษัทต้องเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อการรวมกลุ่มกันอย่างเสรีด้วยความสมัครใจ การสรรหาตัวแทน การเข้าร่วมหรือมีตัวแทนโดยองค์กรของผู้ใช้แรงงาน ในการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมในสหภาพแรงงาน และการเจรจาต่อรอง ตามความสมัครใจ ตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้

·        พนักงานที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพนักงาน ไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติ และการเข้าถึงผู้บริหารและเพื่อนพนักงานในการทำงานเป็นตัวแทนของพวกเขา

·        พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเปิดเผยกับฝ่ายบริหารในเรื่องสภาพการจ้าง โดยปราศจากความหวาดกลัว การถูกลงโทษ คุกคาม หรือข่มขู่

·        บริษัทต้องแสดงถึงการเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานในการสื่อสารที่เปิดกว้าง พันธะสัญญาโดยตรงและความมีมนุษยธรรม และการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

·        บริษัทต้องเปิดกว้างให้ตัวแทนของพนักงานและการยื่นข้อเรียกร้องที่ถูกจำกัดด้วยกฏหมาย สามารถสื่อสารโดยตรงระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเพื่อเป็นทางเลือกเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของพนักงาน ความต้องการและความเห็นต่างๆถูกนำมาปฏิบัติให้เป็นไปตามความเหมาะสมและความเชื่อถือที่ดีต่อกัน

 

ในตอนหน้า ผู้เขียนจะนำเสนอหัวข้อถัดไปครับ ซึ่งบริษัทที่จัดทำระบบการบริหารจัดการ ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 ย่อมเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากนัก ในการดำเนินงานให้เป็นไปตาม EICC ครับ

 

ผู้ชม 3,991 วันที่ 07 มีนาคม 2554