รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> ผู้ควบคุมระบบทําความเย็น
 
โรงงานที่ใช้ระบบทําความเย็นต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลดเฉพาะหรือไม่และต้องอบรมหรือเปล่าครับ
 
ผู้ตั้ง : phongsaput bumpensin วันที่ : 19 พ.ย. 56 15:49:45 น. ผู้ชม : 16,077
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ผู้ควบคุมต้องขึ้นทะเบียนหรือเปล่าครับ
 
ผู้ตั้ง : War_rapol วันที่ : 13 ก.พ. 58 11:43:11 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดว่า ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ใช้ระบบทําความเย็นต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลการทํางานประจําระบบทําความเย็น โดยผู้ควบคุมดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านช่างอุตสาหกรรมที่มีหน่ว ยการศึกษาด้านระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ หรือช่างผู้ชํานาญงาน
ที่ผ่านการฝึกอบรมหลัก สูตรผู้ควบคุมระบบทําความเย็นจากกระทรวงอุต สาหกรรมหรือสถาบัน อื่ นที่กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบ และเป็นคนงานประจําโรงงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 20 พ.ย. 56 05:39:11 น.