รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> กฎหมายเกี่ยวกับ biogas
 
อาจารย์ค่ะ ตอนนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับ Biogas ประกาศออกมาบ้างหรือป่าวค่ะ //ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : เสาวณีย์ แก้วเรือง วันที่ : 26 ต.ค. 56 10:00:42 น. ผู้ชม : 13,532
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายด้านพลังงานที่เกี่ยวกับ biogas โดยตรง แต่มีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยดังนี้
1. พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
2. พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
3. พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
4. กฎกระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
ส่วนการครอบครองน้ำมันเตา ให้ศึกษาจากกฎหมายดังนี้ ครับ
1. พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
2. กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษาและการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๘
3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 30 ต.ค. 56 22:00:36 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
รวมถึงการครอบครองน้ำมันเตา และน้ำมันดีเซลด้วยค่ะ //ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : เสาวณีย์ แก้วเรือง วันที่ : 26 ต.ค. 56 10:28:38 น.