รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 
จากกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 2552 ข้อ10 กล่าวว่า "ให้เจ้าของโรงงานควบคุมจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน" และ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 2552 หมวด 5 วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน "ในกรณีที่อธิบดีได้มีการอนุญาติให้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่"
คำถามคือ จำเป็นไหมที่จะต้องให้บุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกรมเป็นคนตรวจสอบและรับรองได้เช่นกัน ก่อนส่งรายงานการจัดการพลังงานให้อธิบดี // ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : เสาวณีย์ แก้วเรือง วันที่ : 12 ต.ค. 56 10:12:21 น. ผู้ชม : 13,533
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมพลังงานนะค่ะ
 
ผู้ตั้ง : เสาวณีย์ แก้วเรือง วันที่ : 14 ต.ค. 56 07:45:30 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ต้องเป็นบุคคลภายนอกครับ ตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ ระบุว่า "ผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องไม่เป็นผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ในเวลาเดียวกัน และต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน"

 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 13 ต.ค. 56 22:37:39 น.