รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> การขึ้นทะเบียนจป.วิชาชีพและต่ออายุผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
 
การขึ้นทะเบียนจป.วิชาชีพ และ การต่ออายุผู้ควบคุมหม้อไอน้ำต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ จะต้องนำส่งที่ไหนอยู่ระยองค่ะ (จากผู้ด้อยประสบการณ์)
 
ผู้ตั้ง : ANGY วันที่ : 30 ก.ค. 55 08:54:35 น. ผู้ชม : 14,229
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3
สอบถาม กรณีใบอนุญาตผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ ขาดการต่ออายุ เป็นเวลา 1 ปี ต้องทำอย่างไรคะ ถึงจะขอใบอนุญาต ได้ใหม่
 
ผู้ตั้ง : Jintana วันที่ : 18 มี.ค. 64 10:55:03 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
วิธีการขอขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
ก. คุณสมบัติ
(1) ต้องผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
(2) ต้องมีคุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน หรือช่างยนต์ หรือช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หรือช่างเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับ
ไอน้า ความร้อนการเผาไหม้ การประหยัดพลังงาน ความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ข. ยื่นคำขออนุญาตขึ้นทะเบียน พร้อมเอกสารต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบจะออก หนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนให้ไว้เป็นหลักฐาน
ค. การขึ้นทะเบียนให้มีอายุครั้งละ 3 ปีปฏิทิน นับแต่ปีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียน หากประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียน ให้ยื่นคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนวันที่หนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนจะหมดอายุ เมื่อยื่นคำขอต่ออายุแล้ว ให้ถือว่ายังอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนอยู่ จนกว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะแจ้งไม่อนุญาตให้ต่ออา
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 03 ส.ค. 55 12:36:44 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
ขอตอบในส่วนของการขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพ นะค่ะ
เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกาศแต่งตั้งเป็นจป.ชาชีพ วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม และสำเนาวุฒิการศึกษา ส่งเอกสารได้ที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดค่ะ
 
ผู้ตั้ง : น.ส.ณัฐกานต์ แหล่งสนาม วันที่ : 03 ส.ค. 55 11:57:26 น.