รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> กฎกระทรวง"สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับไฟฟ้า"
 
อยากทราบคำจกัดความของคำว่า "ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" ในหมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๔ ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๔ ครับ และหลักเกฌฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด หาได้จากที่ไหนครับ
 
ผู้ตั้ง : Arkom Siriwichai วันที่ : 11 ต.ค. 54 17:22:20 น. ผู้ชม : 13,480
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน บัญญัตินิยาม ลูกจ้าง ว่า ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้าง โดยมุ่งประสงค์ที่จะได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทน ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
และกฎกระทรวงดังกล่าวมิได้บัญญัตินิยามของ "ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า" เป็นการเฉพาะ แต่เมื่อพิจารณาจากคำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเห็นเจตนารมย์ของกฎกระทรวงที่จะคุ้มครองลูกจ้างที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า หรือ “บริภัณฑ์ไฟฟ้า” ตามกฎกระทรวงฉบับนี้หมายความว่า อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ เครื่องประกอบ หรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังหรือเป็นส่วนประกอบ หรือที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้า

จึงไม่ใช่หมายความว่าคุ้มครองช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเท่านั้น แต่ไม่ว่าลูกจ้างผู้ที่มีหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังกล่าว ย่อมปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ถ้าไม่เกี่ยวข้อง ก็ไม่ใช่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ดังจะเห็นได้จากข้อ ๒.๓ กฎกระทรวงฉบับนี้ห้ามนายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานอื่น หรือผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าระยะห่างตามที่กำหนด
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 12 ต.ค. 54 23:04:34 น.