รายละเอียดเว็บบอร์ด

หัวข้อ -> การขึ้นทะเบียนจป.วิชาชีพตามพรบ.ตัวใหม่ค่ะ
 
อยากทราบว่าถ้าจะขึ้นทะเบียนจป.ตามพรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554 จะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรและมีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดหรือเปล่าคะ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ สคค.สมุทรสาคร แจ้งว่าให้ขึ้นทะเบียนเหมือนเดิมไปก่อน จึงไม่มั่นใจว่าแบบไหนถูกค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : พรเพ็ญ เชาวน์ชัย วันที่ : 22 ก.ค. 54 14:40:11 น. ผู้ชม : 13,525
 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : กรอกความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตั้ง : กรอกชื่อผู้ตั้งค่ะ
กรอกรหัสป้องกัน
 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณค่ะ
 
ผู้ตั้ง : nut วันที่ : 21 ธ.ค. 55 16:10:06 น.
 
ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ชี้แจงให้ทราบว่าระบุอยู่ในมาตรา 74 ยังไงดิฉันจะรีบดำเนินการตามคำแนะนำค่ะ
 
ผู้ตั้ง : พรเพ็ญ เชาวน์ชัย วันที่ : 23 ก.ค. 54 11:43:38 น.
 
ความคิดเห็นที่ 1
1. จากพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งบังคับใช้ไปแล้ว แต่ยังไม่มีกฎกระทรวงออกมารองรับการขึ้นทะเบียนจป. ดังกล่าว แต่อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๗๔ ที่ระบุว่า" ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำกฎกระทรวงที่ออกตามความในหมวด ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"
2. ดังนั้น จึงต้องอ้างอิงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑] ซึ่งข้อ ๓๖ ระบุว่า ให้นายจ้างแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามหมวด ๑ เพื่อขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
3. สรุปก็คือ ให้แจ้งชื่อและขึ้นทะเบียน จป.ตามกฎกระทรวงเดิมไปก่อนครับ
 
ผู้ตั้ง : ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล วันที่ : 22 ก.ค. 54 19:25:03 น.